1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) به منظور میراسازی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مودال
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نوسانات بین ناحیه ای- سری مودال- پایدارساز سیستم قدرت- تحلیل غیرخطی
سال 1388
مجله Modarres Technical and Engineering(فني و مهندسي مدرس، دانشگاه تربيت مدرس )
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، احد کاظمی ، حسن مدیر شانه چی ، ایمان پورفر

چکیده

چکیده: در این مقاله به استفاده از روش سری مودال در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) بمنظور میراسازی نوسانات بین ناحیه ای پرداخته میشود. در سیستمهای قدرت تحت بارگذاری سنگین اثرات غیرخطی در پاسخهای دینامیکی به میزان قابل توجهی رشد می کنند. در نتیجه روشها و تکنیکهای خطی تصویر کاملاً درستی از رفتارهای واقعی سیستم در اختیار قرار نمی دهند. در این مقاله با تعریف ضرایب مشارکت غیرخطی بر مبنای فرمولاسیون سری مودال و همجنین با ارائه یک شاخص جدید تداخل غیرخطی، مکان مناسب جهت نصب PSS تعیین و کارآئی کنترل کننده نصب شده در آن محل مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا برای دو شرایط بهره برداری مختلف، یکی کم استرس و دیگری پراسترس بکمک روشهای مرسوم شکل مود، ضرایب مشارکت و مقادیر مانده ها محل مناسب برای نصب PSS تعیین و سپس با نتایج حاصل از ضرایب مشارکت سری مودال مقایسه می گردند. در نهایت صحت و اعتبار نتایج حاصل بکمک شبیه سازی حوزه زمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی های انجام شده بر روی سیستم 50 ماشینه IEEE بعنوان سیستم مورد مطالعه بیانگر مناسب بودن مکان انتخاب شده برمبنای ضرایب مشارکت غیرخطی بوده و شاخص تداخل غیرخطی نیز نشان دهنده افزایش میزان تداخل غیرخطی میان مودهای اساسی سیستم می باشند. این موضوع خود بمعنای تاثیر بالای کنترل کننده نصب شده بر نوسانات بین ناحیه ای است. نتایج مربوط به شبیه-سازی های حوزه زمان نشان می دهند که انتخاب نامناسب مکان نصب PSS بر مبنای روش ای مرسوم می تواند به نتایج ضعیف و نامطلوبی منجر شود.