1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرگذاری مدیریت سرمایه مشتریان بر نوآوری با توجه به میانجی گری تسهیم دانش: مدل یابی معادلات ساختاری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سرمایه مشتریان ، تسهیم دانش، نوآوری سازمانی
سال 1393
پژوهشگران آرمان احمدی زاد ، سید محمد موسوی جد ، مهین رحیم پور

چکیده

هدف این مطالعه ارائه الگویی بمنظور ارتقاء نوآوری از طریق مدیریت سرمایه مشتریان و به واسطه تسهیم دانش است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین شاخص های اندازه گیری هریک از مولفه ها و ابعاد مورد بررسی استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران، روسا و کارشناسان 13 شرکت گروه صنعتی ایران ترانسفو بوده و نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه بندی شده از شرکتهای گروه انتخاب گردید. داده های پژوهش با پرسشنامه گردآوری شد و درنهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل عملیاتی تحقیق بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب نوآوری محصول، سپس نوآوری مدیریتی و در انتها نوآوری فرآیند از طریق مدیریت سرمایه مشتریان و تسهیم دانش منجر به بهبود نوآوری سازمانی خواهند شد. همچنین، یافته ها بیانگر این بود که سرمایه مشتریان نیز به طور مستقیم نیز به ترتیب نوآوری محصول، سپس نوآوری مدیریتی و در انتها نوآوری فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهد.