1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک ملی شهر سنندج تلفیق رویکرد فراترکیب و دلفی فازی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
منابع مالی، دلفی فازی، روش ترکیبی- بانک ملی
سال 1400
پژوهشگران کیمیا دبیر شاویسی(دانشجو)، فرهاد وفایی(استاد راهنما)، آرمان احمدی زاد(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک ملی شهر سنندج تلفیق رویکرد فراترکیب و دلفی فازی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های پیمایشی است و از آنجاییکه به دنبال بررسی رابطه بین دو مولفه هستیم این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش های مشابه از نوع پژوهش های کمی – فراترکیبی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل کلیه مقالات و منابع علمی نگارش شده در زمینه جذب منابع نقدینگی و در بخش کمی شامل متخصصان و خبرگان حوزه بانکی می باشد که تعداد آن ها 189 نفر برآورد شده است. تعداد 50 مقاله برای بخش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 124 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه قسمت کمی پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش فراترکیب مقالات مرتبط با عنوان پژوهش و در بخش دلفی فازی نیز پرسشنامه استخراج شده از مرحله قبل بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش فراترکیب و دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 37 مولفه در جذب منابع نقدینگی در بانک ها تاثیر دارد.