1403/03/05
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی گرههای تأثیرگذار در شبکه های پیچیده با استفاده از پیشگویی پیوند معکوس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه های پیچیده، گره های تأثیرگذار، پیشگویی پیوند، مدل حساس-آلوده، شبکه های بدون وزن
سال 1400
پژوهشگران مستوره آرمیون(دانشجو)، علیرضا عبداله پوری(استاد راهنما)، صادق سلیمانی(استاد مشاور)

چکیده

درک وکنترل شبکه های پیچیده مختلف از اهمیت بسزایی در انتشار اطلاعات و اتصال شبکه برخوردار است. شناسایی گرههای تاثیرگذار، تعریف شده به عنوان گرههایی که بیشترین قابلیت انتشار، نسبت به سایر گره های شبکه را دارند یک مسئله مهم است که کاربردهای مهمی مانند شناخت و شبیه سازی انتشار بیماری کرونا دارد. بدین ترتیب همواره روشهای جدید و کارآمدتر برای یافتن گره های اثرگذار، پیشنهاد میشوند. در این پایان نامه، با کمک یک ایده کاربردی، استراتژی خاصی از پیشگویی پیوند به نام پیشگویی پیوند معکوس را برای امتیازدهی به گره های شبکه، مورد استفاده قرار گرفته است با روشهای امتیازدهی پایه در پیشگویی پیوند) همسایگان مشترک، ضریب جاکارد، آدامیک آدار و الحاق ترجیحی( آزموده شده است. همچنین به منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی و مقایسه آن با جدیدترین روشهای برتر، از مدل اپیدمی حساس-آلوده و برای اندازهگیری همبستگی بین روش پیشنهادی و فرایند انتشار از ضریب تاوکندال در پنج مجموعه داده استاندارد، کاراته کلوب ، دلفین، فوتبال، جاز و ایمیل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که روش پیشنهادی ما برای یافتن گره های اثرگذار، عملکرد خوبی را نسبت به روشهای مقایسهای در پژوهش دارد. همچنین روش پیشنهادی به دلیل دارا بودن روشهای امتیازدهی مختلف در پیشگویی پیوند، قابل اعمال به شبکه ها با ویژگیهای متفاوت جهان کوچک و مقیاس آزاد است. علاوه بر آن امکان بهبود عملکرد روش پیشنهادی با به کارگیری توابع امتیازدهی قویتر و روشهای پیشرفته تر پیشگویی پیوند، میسر است.