28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
رده بندی واژه های مرکب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیب، صرف(ساختواژه)، رده بندی، واژه سازی، زبان فارسی
پژوهشگران مصطفی عاصی ، ابراهیم بدخشان

چکیده

ترکیب از جمله مقوله هایی است که بسیاری از زبان شناسان از دیرباز مورد توجه و مطالعه قرار داده اند. منابعی که در زیر می آید گواه این ادعاست. شاید زایا بودن این فرایند دلیلی موجه برای این امر در بسیاری از زبانها از جمله فارسی است. از آنجا که این نوع کلمات هم در زبان محاوره توسط عامۀ مردم و هم توسط صاحب نظران ساخته می شوند زبان فارسی می تواند از این امکان موجود بهرۀ کافی برده و بسیاری از نیازهای خود را جهت یافتن برابر نهاد های مناسب برای واژه ها و اصطلاحات علمی بیگانه توسط این نوع ساخت ها مرتفع سازد. در نوشتۀ حاضر نگارندگان ابتدا سعی در توصیف ترکیب نموده و سپس ماهیّت ذاتی آن را مورد بررسی قرار می دهند تا جایگاه آن درون صرف را نشان داده و در این راستا از رویکردهای نظری مختلف بهره می برند. در ادامه با ارائۀ شیوه های مختلف رده بندی کلمات مرکب سعی می شود جامع ترین رده بندی معرفی گردد.