05 فروردین 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
غنی سازی روابط، شادمانی زناشویی، خوش بینی
پژوهشگران امید عیسی نژاد (نفر اول)، سید احمد احمدی (نفر دوم)، فاطمه بهرامی (نفر سوم)، ایران باغبان (نفر چهارم)، مریم شجاع حیدری (نفر پنجم)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین شهر اصفهان صورت گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور اجرای پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمایش (20 زوج) و گواه (16 زوج) به طور تصادفی جایگزین شدند. متغیر مستقل غنی سازی روابط بود که در 8 جلسه بر روی گـروه آزمایش انجام شد و در گـروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه شادمانی زناشویی (MHS) و پرسشنامه جهت گیری به زندگی (LOT-R) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس اسـتفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که غنی سازی روابط بر افزایش نمره شادمانی زناشویی زوجین (P<0.05) و خوش بینی (P<0.01) موثر بوده است. نتایج پیگیری پس از یک ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه در میزان شادمانی زناشویی و خوش بینی تفاوت وجود دارد (P<0.001) و اثربخشی غنی سازی بعد از یک ماه باقی مانده است. نتایج پژوهش نشان داد که مـهارت های غنی سازی روابـط، خوش بینی و شادمانی زناشویـی را افزایش داده است که با یافـته های پژوهش های قبلی همسو است. یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران، مشاوران و روان درمانگران در مورد اثر بخشی غنی سازی روابط بر بهبود ابعاد روابط زناشویی فراهم نماید.