اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت مجله جدید در سامانه پژوهشی

دوشنبه / 04 اردیبهشت 1396

برای تسریع هر چه بیشتر امکان ثبت مجله برای کاربران ایجاد گردید.

امکان تغییر رنگ صفحه شخصی

دوشنبه / 04 اردیبهشت 1396

امکان تغییر رنگ صفحات شخصی فراهم گردید.

اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت همایش جدید در سامانه پژوهشی

یکشنبه / 03 اردیبهشت 1396

برای تسریع هر چه بیشتر امکان ثبت همایش برای کاربران ایجاد گردید.

اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت اشخاص جدید در سامانه پژوهشی

شنبه / 26 فروردین 1396

برای تسریع هر چه بیشتر امکان ثبت اسامی اشخاص برای کاربران ایجاد گردید.

بایگانی خبرها