05 فروردین 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش گفتگوی میان والدین و دانش آموزان بر الگوی برنامه درسی تجربی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گفتگوی والدین، دانش آموز، الگوی برنامه درسی تجربی، برنامه درسی، پایه ششم ابتدایی
پژوهشگران مصطفی اسفندیاری (نفر اول)، سید مهدی حسینی (نفر دوم)

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه عامل "گفتگوی میان والدین و دانش آموزان" با "الگوی برنامه درسی تجربی" و تعیین وضعیت روابط سطوح ششگانه ارائه شده برای برنامه درسی تجربی در ارتباط با گفتگوی والدین صورت گرفت. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان 322 دانش آموز پسر پایه ششم ابتدایی(N:2100) توزیع گردید. در پایان 290 پرسشنامه عودت داده شده که با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری مدل اولیه به روش تحلیل عامل تأیید برازش شد و سپس آزمون همبستگی اجرا گردید. قبل از اجرای پرسشنامه روایی و پایایی آن (0/834) محاسبه گردید. یافته‏ها: مدل شش سطحی برنامه درسی تجربی به روش مدل سازی معادله ساختاری تأیید شد. همچنین، آزمون همبستگی بین متغییرها نشان داد که رابطه مثبت معنی دار بین "گفتگوی میان والدین و دانش آموزان" با "الگوی برنامه درسی تجربی" وجود دارد. افزون بر آن، رابطه هرکدام از سطوح ششگانه (انتظاری، پداگوژیک، تصوری، تعاملی، خودفکوری، پنهان) با گفتگوی میان والدین و دانش آموزان، به طور جداگانه تعیین شد. نتایج: گفتگوی میان والدین و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با الگوی برنامه درسی تجربی آنان رابطه مثبت دارد. بدین معنی است که هرچه والدین در مورد مسائل و تجارب آموزشی فرزندان خود با آنان صحبت کنند، الگوی برنامه درسی تجربی آنها ارتقا می یابد.