نجم الدین جباری

صفحه نخست /نجم الدین جباری
نجم الدين جباري
نام و نام خانوادگی نجم الدین جباری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادب فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 هیوا عبدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/11/26
2 زهرا سلیمانی طیبه فدوی نجم الدین جباری 1395/11/05
3 عطااله اولیایی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/07/28
4 فرزانه صوفی سید اسعد شیخ احمدی نجم الدین جباری 1395/07/19
5 ارسطو حیدری سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/04/24
6 آرزو یزدانی پارسا یعقوبی جنبه سرائی نجم الدین جباری 1394/12/19
7 عیسی محمدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1394/12/18
8 اعظم صادقیان نژاد محسن پیشوایی علوی نجم الدین جباری 1390/08/18
9 فرهاد حیدری صالح ادیبی نجم الدین جباری 1390/07/05
10 احمد صنوبر عبدالله رسول نژاد نجم الدین جباری 1389/06/21
11 فاطمه محمد خانی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1388/10/03
12 شهین گیشگی نجم الدین جباری تیمور مالمیر 1387/11/20
13 پریسا رضایی نجم الدین جباری پارسا یعقوبی جنبه سرائی 1387/11/20
14 حسین اسدی جوزانی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1387/06/01
15 مختار محمدی نجم الدین جباری عباس اطمینانی 1386/07/30
16 محمدصادق حسینی تیمور مالمیر نجم الدین جباری 1385/12/01
17 حبیب الله سلیمی عباس اطمینانی نجم الدین جباری 1385/10/01
18 یداله محمدی نجم الدین جباری عباس اطمینانی 1383/06/25