سید احمد پارسا

صفحه نخست /سید احمد پارسا
سيد احمد پارسا
نام و نام خانوادگی سید احمد پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی 1 (1396) 79-98
2 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1396) 1-18
3 دو فصلنامه علوم ادبی 1 (1395) 105-123
4 پژوهشنامه ی ادبیات کردی 1 (1395) 1-15
5 نقد ادبی 1 (1395) 81-120
6 آینه میراث 1 (1395) 173-191
7 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1395) 1-14
8 علوم انسانی اسلامی 1 (1395) 71-85
9 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1395) 87-110
10 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران 1 (1394) 159-168
11 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 3 (1394) 111-131
12 مطالعات عرفانی 1 (1394) 147-180
13 مطالعات و تحقیقات ادبی 1 (1394) 41-69
14
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 5 (2015) 1299-1303
15
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 1 (2015) 1175-1179
16 مطالعات زن و خانواده 1 (1394) 73-101
17 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(زبان و ادبیات فارسی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اول (1394) 41-56
18 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 2 (1393) 1-14
19 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1393) 117-138
20 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 (1393) 37-50
21 عرفانیات در ادب فارسی 1 (1393) 95-107
22 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1393) 55-70
23 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج 3 (1392) 45-61
24 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 2 (1392) 21-34
25 ادبیات داستانی 3 (1392) 5-22
26 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 25 (1391) 9-27
27 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان 2 (1391) 1-16
28 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره 22 (1391) صص121-153
29 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 3 (1390) 57-80
30 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج دوم (1390) 17-44
31 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 31-59
32 مطالعات و تحقیقات ادبی 16 (1390) 65-33
33 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 8 (1390) 25-50
34 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1390) 80-61
35 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 71 (1390) 32-53
36 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 33-57
37 پیک نور 3 (1389) 156-177
38 کتاب ماه دوم (1389) 109-112
39 پیک نور 1 (1389) 0-0
40 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (1389) 49-69
41 مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان) 11 (1389) 61-86
42 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 6 (1389) 47-77
43 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1388) 15-30
44 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 66 (1388) 77-102
45 پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(ادبیات و علوم انسانی سابق) - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 3 (1388) 19-34
46 مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1 (1388) 29-59
47 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 5 (1388) 11-33
48 مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 1 (1388) 55-33
49 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1388) 35-49
50 مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد 163 (1387) 41-51
51 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 17 (1387) 129-152
52 پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی 58 (1387) 1-22
53 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 1 (1386) 1-17
54 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) 7 (1386) 159-175
55 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 17 (1385) 27-47
56 فروهر 1 (1385) 35-38
57 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 48 (1385) 57-67
58 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 3 (1385) 5-18
59 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 73-77
60 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 4-17
61 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 44 (1384) 30-50
62 مجله جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1383) 111-133
63 کتاب ماه 4 (1382) 118-124
64 کتاب ماه 4 (1382) 150-156
65 چیستا 1 (1380) 743-746
66 ادبیات معاصر 21-22 (1376) 30-34