سید احمد پارسا

صفحه نخست /سید احمد پارسا
سيد احمد پارسا
نام و نام خانوادگی سید احمد پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی 1 (1396) 79-98
2 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1396) 1-18
3 پژوهشنامه ی ادبیات کردی 1 (1395) 1-15
4 نقد ادبی 1 (1395) 81-120
5 آینه میراث 1 (1395) 173-191
6 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1395) 1-14
7 علوم انسانی اسلامی 1 (1395) 71-85
8 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1395) 87-110
9 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران 1 (1394) 159-168
10 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 3 (1394) 111-131
11 مطالعات عرفانی 1 (1394) 147-180
12 مطالعات و تحقیقات ادبی 1 (1394) 41-69
13
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 5 (2015) 1299-1303
14
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 1 (2015) 1175-1179
15 ادبیات عرفانی 1 (1394) 73-101
16 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(زبان و ادبیات فارسی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اول (1394) 41-56
17 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 2 (1393) 1-14
18 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1393) 117-138
19 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 (1393) 37-50
20 عرفانیات در ادب فارسی 1 (1393) 95-107
21 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1393) 55-70
22 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج 3 (1392) 45-61
23 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 2 (1392) 21-34
24 ادبیات داستانی 3 (1392) 5-22
25 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 25 (1391) 9-27
26 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان 2 (1391) 1-16
27 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره 22 (1391) صص121-153
28 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 3 (1390) 57-80
29 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج دوم (1390) 17-44
30 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 31-59
31 مطالعات و تحقیقات ادبی 16 (1390) 65-33
32 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 8 (1390) 25-50
33 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1390) 80-61
34 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 71 (1390) 32-53
35 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 33-57
36 پیک نور 3 (1389) 156-177
37 کتاب ماه دوم (1389) 109-112
38 پیک نور 1 (1389) 0-0
39 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (1389) 49-69
40 مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان) 11 (1389) 61-86
41 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 6 (1389) 47-77
42 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1388) 15-30
43 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 66 (1388) 77-102
44 پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(ادبیات و علوم انسانی سابق) - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 3 (1388) 19-34
45 مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1 (1388) 29-59
46 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 5 (1388) 11-33
47 مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 1 (1388) 55-33
48 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1388) 35-49
49 مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد 163 (1387) 41-51
50 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 17 (1387) 129-152
51 پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی 58 (1387) 1-22
52 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 1 (1386) 1-17
53 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) 7 (1386) 159-175
54 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 17 (1385) 27-47
55 فروهر 1 (1385) 35-38
56 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 48 (1385) 57-67
57 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 3 (1385) 5-18
58 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 73-77
59 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 4-17
60 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 44 (1384) 30-50
61 مجله جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1383) 111-133
62 کتاب ماه 4 (1382) 118-124
63 کتاب ماه 4 (1382) 150-156
64 چیستا 1 (1380) 743-746
65 ادبیات معاصر 21-22 (1376) 30-34