نعمت اله عزیزی

صفحه نخست /نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزيزي
نام و نام خانوادگی نعمت اله عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION 25 (2017) 449–457
2 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 4 (1394) 69-85
3 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 1 (1394) 99-116
4 مطالعات برنامه ریزی آموزشی 7 (1394) 55-81
5 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز سال22 دوره 6 شماره 1 (1394) 211-230
6 مطالعات برنامه ریزی آموزشی 6 (1393) 159-182
7 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 4 (1393) 21-46
8 پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 23-48
9 فناوری آموزش-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 (1392) 114-103
10 دانشور رفتار 20 (1392) 196-181
11 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1 (1392) 22-5
12 فصلنامه مطالعات برنامه درسی سال نهم شماره 30 (1392) 29-56
13 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1 (1392) 54-43
14 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی 1 (1392) 94-75
15 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)-دانشگاه شیراز 5 (1392) 87-102
16 راهبرد فرهنگ 21 (1392) 34-7
17 اندیشه های نوین تربیتی 1 (1392) 34-9
18 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی دوره ی ششم، سال 19، شماره 2 (1391) : 208-189.
19 فصلنامه تعلیم و تربیت 3 (1391) 58-72
20 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1391) 35-50
21 دانشور رفتار 4 (1391) 72-85
22 مطالعات برنامه ریزی آموزشی سال اول، شماره 1 (1391) 31-7
23 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 3 و 4 (1390) 18-38
24
Journal of Educational Planning and Administration 4 (2011) 350-337
25 آموزش عالی ایران 9 (1389) 79-101
26 مجله تازه های پژوهش در برنامه درسی (مطالعات علوم تربیتی) 3 (1389) 7-16
27 راهبرد فرهنگ 9 (1389) 173-201
28 آموزش عالی ایران 10 (1389) 55-78
29
Journal of Education (Education and Psychology Journal) Shahid Chamran University, Ahvaz Faculty of Education and Psychology 4 (2009) 23-50
30 فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (علمی پژوهشی) 68-69 (1387) 57-78
31
Journal of Educational Planning and Administration 3 (2008) 311-327
32 آموزش عالی ایران 2 (1387) 1-20
33 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 4 (1386) 73-100
34 دانشور رفتار 18 (1385) 77-90
35 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 20 (1383) 31-3
36 علوم اجتماعی و انسانی شیراز دوره بیستم شماره اول (1382) 70-58
37 فصلنامه تعلیم و تربیت 61 (1379) 70-58
38 فصلنامه تعلیم و تربیت 78 (1378) 45-51
39 علمی پژوهشی دانشگاه کردستان 1 (1378) 14-32
40 فصلنامه تعلیم و تربیت 3 و 4 (1377) 41-57