مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش و ارتقای کیفیت ...
عنوان سنجش و ارتقای کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی درواز ههای ورودی و خروجی شهر در راستای توسعۀ گردشگری )مطالعۀ موردی: شهر بانه(
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بانه، دروازۀ شهر، سنجش، گردشگری.
چکیده دروازۀ شهر اولین فضایی است که مسافر در هنگام ورود به شهر با آن مواجه م یشود و همچنین آخرین فضایی است که در هنگام خروج از شهر مخاطب بعد از طینمودن آن، از شهر خارج م یشود؛ بنابراین، دروازۀ شهر در ایجاد خاطرۀ ذهنی، نقش مؤثری برعهده دارد. در فضای دروازۀ شهر، ویژگ یهای طبیعی بیرون و پیرامون شهر و همچنین خصوصیات محیط انسا نساخت داخل شهر قاب لمشاهده است. فضای دروازۀ شهر با توجه به موقعیتی که دارد، باید عملکردها و کیفی تهای متنوع محیطی داشته باشد تا در زما نها و شرایط مختلف بهکار گرفته شود. مطلوبیت کیفی تهای محیطی دروازۀ شهر و وجود عملکردهای متنوع در آن موجب م یشود که این عرصه به یک کانون فعالیتی برای جذب جمعیت تبدیل شود و فعالیت گردشگری در آن ادامه یابد. این مقاله از نوع کاربری و با روش آمیخته انجام شده است. براساس سنج ههای درنظر گرفت هشده برای بررسی کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی در درواز ههای شهر بانه، برداش تهای میدانی انجام شده و برای بررسی میزان مطلوبیت سنج هها از آزمون z با میزان اطمینان 39 درصد استفاده شده و نتایج ب هدس تآمده، تحلیل و بررسی شد. سپس در راستای توسعۀ گردشگری در درواز ههای شهر بانه راهکارهای بهبود کیفیت کالبدی فضاهای جمعی، افزایش قابلیت دعو تکنندگی فضای دروازه، افزایش قابلیت حضور افراد در فضاهای دروازه در فص لهای مختلف سال و در طول شبان هروز، حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت، بهبود کیفیت معابر و دسترس یها، ایجاد اختلاط کاربری و سازگاری میان کاربر یها، آرا مسازی ترافیک در طول مسیرهای ورود به شهر و افزایش کارایی اقتصادی ارائه شد. برای هریک از راهکارهای یادشده، سیاس تهای ویژ های برای تحقق آ نها تعریف شده است.
پژوهشگران کیومرث حبیبی (نفر دوم)، اسماعیل شیعه (نفر سوم)، مهدی سعیدی (نفر اول)