1402/03/11
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
شناسه ارکید:
شناسه اسکاپوس: 57105501200

تحصیلات

 • کارشناسی زبان شناسی (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی زبان شناسی ، علام طباطبایی ، ایران (1382 - 1389)
  عنوان رساله: بررسی پیکره بنیاد میزان زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی امروز
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی پیکره ای، صرف، نحو، صرف-نحو، آواشناسی، ,واج شناسی،
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اقبال قاسمیانی، ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان، زانیار نقشبندی (1401) فرسایش واژگان زبان مادری در میان مهاجران کُردزبان سردشتی ساکن تهران
بهناز وهابیان، مسعود دهقان، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400) شناسایی عناصر سازندۀ متن در داستان «قضیه داستان باستانی یا رومان تاریخی»
زلفا ایمانی, ابراهیم بدخشان (1400) Semantic frames of tašxis (“identification”) in Persian A corpus-based study
فرانک نادری، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400) ترکیب درون مرکز غیرفعلی در لکی الشتری
علی اصغر امدادی، ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان (1400) بررسی چند معنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی
فرانک نادری، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400) واژ های مرکب برون مرکز ترکیبی، استعاری و انتقالی در زبان لکی
ژیلا مهربانی، مسعود دهقان، کورش صابری، ابراهیم بدخشان (1399) اقناع و سوگیریهای وکلا در پرونده های کیفری: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی - حقوقی
سید انور اسدی، ابراهیم بدخشان، عادل دستگشاده، زانیار نقشبندی (1399) شیوه انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی
مسعود دهقان، الهام اسماعیل پور اقدم، ابراهیم بدخشان (1399) بررسی و تحلیل کاربست طرح واره های تصوری در افراد نابینا از منظر شناختی
رحمان ویسی حصار, ابراهیم بدخشان (1396) METAPHORICAL INTEGRATIONS IN KURDISH RIDDLES
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1395) بررسی حسن تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی
ابراهیم بدخشان، افشار چشمه چاهی، احمد پدرام، پروین عزیزی (1395) تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی
شرمین نجفی فر، رحمان ویسی حصار، ابراهیم بدخشان (1395) بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت مدار نشانه محور
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1394) غلت سازی در گویش کلهری
ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، رزیتا رنجبر (1393) حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای)
ابراهیم بدخشان، سجاد موسوی (1393) بررسی زبان شناختی به گویی در زبان فارسی
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1392) تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1391) حسن تعابیر ناپسند
مصطفی عاصی، ابراهیم بدخشان (1389) رده بندی واژه های مرکب
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ابراهیم بدخشان، شهلا صیفوری (1397) کاربرد ضرب های دکارتی در زبان شناسی
فاطمه ناصری، ابراهیم بدخشان (1397) نمود در زبان کردی(گویش کلهری)
ابراهیم بدخشان، شهلا صیفوری (1397) معرفی زبان شناسی ریاضیاتی
ابراهیم بدخشان (1396) Corpora and Language Teaching: An overview
ابراهیم بدخشان (1396) Kurdish Corpus Project
ابراهیم بدخشان، بهمن حیدری (1391) تحولات آوایی برخی همخوانها در زبان کردی
سخنرانی
ابراهیم بدخشان (1400) Metaverse and The Future of Education
ابراهیم بدخشان (1395) Corpus linguistics and its use in literature
ابراهیم بدخشان (1393) Digital Humanities
ابراهیم بدخشان (1392) Corpus Linguistics
ابراهیم بدخشان (1391) Critical Discourse analysis
ابراهیم بدخشان (1390) Introducing modern linguistics and its branches
ابراهیم بدخشان (1389) واژه چیست؟
ابراهیم بدخشان (1387) Teaching English Using Literature
ابراهیم بدخشان (1386) Language and Thought
ابراهیم بدخشان (1383) Technology Enhanced Language Learning
کتاب
ابراهیم بدخشان (1381) Listening Comprehension Through VOA Special English
پایان نامه
هادی رحمانی، ابراهیم بدخشان (1401) نظام واجی زبان هورامی (گونه شهر هورامان تَخت)
فاطمه اکبری، مسعود دهقان، ابراهیم بدخشان (1400) نمود جنسیت پنهان در اشعار فروغ فرخزاد
شرمین نجفی فر، رحمان ویسی حصار، ابراهیم بدخشان (1397) نمود ناقص در گویش های کردی (سورانی و هورامی) بر اساس دستور ساخت مدار نشانه محور
سید جلال ساداتی، ابراهیم بدخشان، رحمان ویسی حصار (1397) مالکیت اسمی و گزاره ای در گویش مازنی: تحلیل رده شناختی
ساناز احترامی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1396) ساخت موضوعی افعال مرکب در کردی اردلانی
سیده نرگس حسینی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) توزیع واژه بست در زبان کردی اردلانی
شادی میربیک سبزواری، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) حذف گروه فعلی در کردی اردلانی
سیده پگاه تنظیفی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) تحلیل حرکت پرسشواژه در کردی اردلانی: رویکردی کمینه گرا
فاطمه ناصری، ابراهیم بدخشان، رحمان ویسی حصار (1395) نمود در زبان کردی (گویش کلهری)
زینب عزیزی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی
سرور سیفی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی
عادل یوسفی، ابراهیم بدخشان (1394) انسان شناسی زبان شناختی
رضوان میرزایی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی
سیده شیرین سید زاهدی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) تحلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا
ماندانا رحیمی باجلانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی
بهمن حیدری، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی
کورش قدمی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی)
مژگان عثمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی
سوسن ایمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) مبتداسازی در زبان کردی
محمد زمانی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
نژاد کریمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت بند موصولی در زبان کردی
هدی مردوخی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
معصومه هاشمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت کنایی در گویش دشتی
فاطمه جودکی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390) بررسی شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب حاصل از عنصر غیرفعلی و ستاک حال
مونا شمس الدینی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390) بررسی اصطلاحات زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی شناختی
لیلا اسمعیل پور، فردوس آقاگلزاده، ابراهیم بدخشان (1389) توصیف و تحلیل گفتمان جنگ زبان شناختی در روایت دا
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ابراهیم بدخشان، شاهین صلواتی، یادگار کریمی (1395) ایجاد پیکرۀ زبان کردی
ابراهیم بدخشان (1390) Creating the University of Kurdistan Website in English
ابراهیم بدخشان (1381) فرهنگ تخصصی زبانشناسی
ابراهیم بدخشان (1381) فرهنگ کامپیوتری زبانشناسی

دانشجویان

 • الهام صفروند
  نام: الهام صفروند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی تاثیر ویژگیهای جنسیت، پایه تحصیلی و سن تقویمی در گفتار دانش آموزان ابتدایی مشکین شهر
 • سجاد موسوی
  نام: سجاد موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
 • فاروق زمانی
  نام: فاروق زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی میزان گرایش کودکان دوزبانه به طرف زبان پدری یا مادری(زبان کردی سنندجی یا اردلانی و زبان اورامی در شهرستان سنندج)
 • هدی مردوخی
  نام: هدی مردوخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی
 • کورش قدمی
  نام: کورش قدمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی)
 • بهمن حیدری
  نام: بهمن حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی
 • رضوان میرزایی
  نام: رضوان میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی
 • عادل یوسفی
  نام: عادل یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: انسان شناسی زبان شناختی
 • زینب عزیزی
  نام: زینب عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی
 • سرور سیفی
  نام: سرور سیفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی
 • فاطمه ناصری
  نام: فاطمه ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: نمود در زبان کردی (گویش کلهری)
 • محمد زمانی
  نام: محمد زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
 • یدالله جواهری
  نام: یدالله جواهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • آرزو زندی
  نام: آرزو زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • طاهر عزیزی
  نام: طاهر عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • شرمین نجفی فر
  نام: شرمین نجفی فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • شهلا صیفوری
  نام: شهلا صیفوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: کاربرد ریاضیات در زبان شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس دانشکده زبان و ادبیات (1400 - ادامه دارد)
 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی (1389 - 1393)
بیشتر