گروه شهرسازی

گروه شهرسازی از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

نینا  خلیقی
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
بختیار  بهرامی
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هوشمند  علیزاده
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
کیومرث  حبیبی
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
کیومرث  ایراندوست
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی