شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 ناصر یوسفی رئیس دانشکده
2 کیوان بلند همتان معاونت پژوهشی
3 سید مهدی حسینی ریاست کتابخانه
4 اقبال علی میرزائی عضو شورا (نماینده گروه حقوق)
5 احمد امانی عضو شورا (نماینده گروه مشاوره)
6 رحمان رحیمی عضو شورا (نماینده گروه تربیت بدنی)
7 کمال خالق پناه عضو شورا (نماینده گروه جامعه شناسی)
8 محمد نظری پور عضو شورا (نماینده گروه حسابداری)
9 محمد امجد زبردست عضو شورا (نماینده گروه علوم تربیتی)
10 سهیلا رستمی عضو شورا (نماینده گروه فقه شافعی)
11 پرویز کفچه عضو شورا (نماینده گروه مدیریت)
12 مهدی زمستانی عضو شورا (نماینده گروه روانشناسی)