1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر انتشار تصویرهای فاقد پوشش شرعی در شبکه های اجتماعی بر حجاب دختران نوجوان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
حجاب اسلامی، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، الگوگیری نوجوانان، تصویرهای افراد مشهور
سال 1396
مجله مشكوه
شناسه DOI
پژوهشگران فرزانه ابدالی تکلو ، وریا حفیدی

چکیده

هدف ا ن پژوه پیهایشی، بررسی ت یر انتشار تصو رهاد عودون پوشو شورعی در شبکآهاد اجتهاعی بر ووویت حجاب ددتران نوجوان شوهر وشوهد اسوت .جاوووآ آووارد دان آووزان دبیرستانی ه ت ناحیآ آووزش و پرورش شهر وشهد است کآ عا انتخاب ی دبیرستان از هر ناحیآ صور گرفت. توداد کز اعضاد جاووآ ت قیق، 333ن ر عآ دسوت آود و عا است اده از جدول وورگان، توداد اعضاد نهونآ 031ن ر تویین شود .نتوایپ پوژوه نشان داد کآ بیشتر ددتران نوجووان در شوبکآهواد اجتهواعی حضوور دارنود و در گوروههواد گونوا گون عضوو هسوتند .ویوان ین عواور و التو ام عهلوی عوآ پوشو اسولاوی در سوطح جاوووآ شرایم وناسبی دارد. ا ن در حالی است کآ ووویت عاور و الت ام عآ رعایت حجواب اسولاوی در بووین نوجوانووان ددتوور در فضوواد وجووازد کهتوور از حوود وتوسووم اسووت. از ویووان انتشووار تصو رهاد عدون پوش در فضاد وجازد توسم دانواده ،آشونایان و افوراد وشوهور، تو یر انتشار تصو رهاد عدون پوش شرعی در شبکآهاد اجتهاعی وجازد توسم افراد وشهور بی از دی ر عواوز بود