1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مبانی کلامی آلوسی بر جنبه های ادبی تفسیر روح المعانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
مبانی کلامی، تحلیلهای ادبی آلوسی رو ح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی.
سال 1390
مجله صحيفه مبين
شناسه DOI
پژوهشگران محمد باقر حجتی ، وریا حفیدی

چکیده

قرآن به عنوان اصلی ترین منبع معرفت شناختی دینی مورد قبول همه مسلمانان است و نحله های فکری هر یک در مقام اثبات آراء گوناگون خود، بدان استناد و از آ یات همسان، عقاید مختلفی را استنباط کرده اند؛ به گونه ای که با مبا نی فکر ی آنان سازگار باشد. آلوسی به عنوان یکی از مفسران برجسته عرصه تفسیر، با تکیه بر مبانی کلامی سلفی، سعی در حفظ و اثبات چهارچوب کلامی خویش داشته و در این راستا همه آیات مرتبط با صفات خداوند را با وجود قراین لفظی و معنوی حمل بر حقیقت نموده است .مقاله حاضر با اشاره به مبانی کلامی سلفیه، می کوشد کیفیت اثرگذاری آن بر گرایشهای تفسیری آلوسی و میزان تقید مفسر به مبانی کلامی خویش را بیان کند.