1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ارتعاش کل بدن برعملکرد ماهیچه ای مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
سالمندی, ارتعاش کل بدن, عملکرد
سال 1393
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، اصغر توفیقی

چکیده

زمینه و اهداف: تمرین ارتعاش کل بدن از طریق متاثر ساختن عملکرد و نیز ساز و کارهای مکانیکی باعث ازدیاد قدرت عضلانی می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین ارتعاش کل بدن بر عملکرد عضلانی و حرکت مردان سالمند می باشد. مواد و روش ها: بر اساس طرح آزمایشی هدفمند کنترل شده نیمه تجربی 72 نفر از افراد سالمند بازنشسته مرد با میانگین سنی 67/2 ± 73 سال با رضایت کامل در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها بر اساس طرح تمرینی بوسکو در سه گروه تصادفی تقسیم شدند و به مدت 6 هفته تمرین می کردند. پس از پایان پروتکل تمرینی عملکرد عضلانی افراد با تست نشستن و برخواستن و راه رفتن سریع 5 متر ارزیابی شدند. به منظور تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 در سطح معناداری آلفای 5 درصد استفاده شد. یافته ها: نتایج روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تمرین ارتعاش کل بدن به طور معنی داری بهبودی در نشستن و برخواستن و تست سریع راه رفتن 5 متر دیده شد (05/0< P) کاهش می دهد. برای تست سه جلسه تمرین در هفته تمرین ارتعاش کل بدن به طور معنی دارتری عملکرد عضلانی بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت (05/0< P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده تمرینات ویبریشن تمام بدن می توانند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی-عضلانی افراد سالمند داشته باشند و احتمال افتادن و به زمین خوردن سالمندان را کاهش دهند.