1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر دو شیوه متفاوت بارگیری بیکربنات سدیم همراه با فعالیت هوازی بر شاخص های آسیب عضلانی در مردان جوان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بیکربنات سدیم، مردان جوان، PH خون، لاکتات، LDH
سال 1393
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام (Journal of Ilam University of Medical Sciences)
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، اصغر توفیقی

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع بارگیری کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم و فعالیت هوازی وامانده ساز بر شاخص های خستگی و بیوشیمیایی آسیب عضلانی در مردان جوان فعال بود. مواد و روش ها:10 مرد (سن3/1±3/23 سال، قد8/2±175سانتی متر، وزن4/2±65 کیلوگرم) فعال به طور تصادفی انتخاب و در یک طرح نیمه تجربی طی دو شیوه بارگیری متفاوت کوتاه مدت(روش اول 03/0گرم و در بارگیری روش دوم 05/0گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در 250 میلی لیتر مکمل حل و به نمونه ها داده شد تا محلول بیکربنات را مصرف کردند. برای محاسبه متغیرهای خونی(LDH, pH,lactate)، نمونه های خونی در طول 2 مرحله پیش و پس آزمون گرفته شد. آزمون ورزشی شامل تست بروس تعدیل شده GXT با شدت 75 درصد ضربان قلب بیشینه با استفاده ازآزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف برای طبیعی بودن و تست آماری تی وابسته برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که مدل بارگیری روش دوم در مقایسه با نوع یک آن باعث افزایش مدت زمان انجام فعالیت و افزایش 26 درصدی میزان PH خون شد(P<0.28). بلافاصله پس از فعالیت، تفاوت معنی داری بین بارگیری طولانی مدت و بارگیری کوتاه مدت در شاخص LDH سرمی مشاهده شد(P<0.041). بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، بارگیری دوم با به تاخیر انداختن زمان رسیدن به خستگی، مدت زمان انجام فعالیت را طولانی تر می کند و همچنین مقادیر آسیب عضلانی را نیز کاهش می دهد.