1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
شاخص های التهابی، زنان سالمند، پیشگوی آترواسکلروز
سال 1394
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام (Journal of Ilam University of Medical Sciences)
شناسه DOI
پژوهشگران غفور غفاری ، لطفعلی بلبلی ، علی رجبی ، صابر ساعدموچشی

چکیده

مقدمه: بیماری­ های قلبی-عروقی به ویژه آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سطح جهان هستند که شیوع آن ها در ایران نیز رو به افزایش می باشد. هموسیستئین و فیبرینوژن دو ریسک فاکتور جدید پیشگوی خطر آترواسکلروز می باشند. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، اثر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص ­های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق بود. مواد و روش­ ها: در یک مطالعه نیمه تجربی 44 زن چاق(30BMI≥) 55 تا 65 سال(5578/3±15/61) به صورت داوطلب، انتخابو به طور تصادفی در 2 گروهتجربی(22 نفر) و کنترل(22 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته، هر جلسه 1 ساعت و 3 جلسه در هفته بود. خونگیری پس از 12 ساعت ناشتایی در مراحل پیش آزمون و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین جهت سنجش هموسیستئین، فیبــرینوژن، پروتئــین واکنــش پــذیـر- C (CRP) و نیمرخ لیپیدی اخذ شد. یافته ­های پژوهش: نتایج آزمون آماری نشان داد که پس از 8 هفته در مقادیر هموسیستئین(P=0.004)=)، hs-CRP (P=0.009)، تری ­گلیسرید(P=0.017)، کلسترول(P=0.037) و LDL-C(P=0.047) گروه تجربی کاهش معنی داری دیده شد. در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق مشاهده نشد. به علاوه در مقایسه بین گروه های کنترل و تجربی در متغیرهای هموسیستئین(P=0.000)، hs-CRP (P=0.037)، تری ­گلیسرید(P=0.000)، کلسترول(P=0.049) و LDL-C(P=0.012) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. در بررسی رابطه بین این عوامل رابطه معنی­ داری بین تغییرات درصد چربی بدن(r=0.87) و تغییرات شاخص توده بدن(r=0.68) با تغییرات هموسیستئین مشاهده شد. بحث و نتیجه­ گیری: به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی می تواند با کاهش وزن و درصد چربی بدن، هموسیستئین،CRP و هم چنین افزایش HDL، باعث کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی و بهبود سطح سلامت در زنان سالمند شود.