1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تعاملی مصرف عصاره دانه انگور همراه با فعالیت هوازی بر نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیر فعال بالای 60 سال سالمندان سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، نیمرخ لیپیدی، بیماری قلبی- عروقی، سالمندی، عصاره دانه انگور
سال 1394
مجله ديابت و متابوليسم ايران
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، محمدرضا الموری ، لطف الله ساعد

چکیده

مقدمه: هایپرلیپیدمی عامل اصلی خطر بیماری های قلبی-عروقی(CVD) و از مشکلات شایع در جامعه است. پژوهش حاضر به بررسی اثر مکمل دانه انگور همراه با فعالیت هوازی بر نیمرخ لیبپیدی در زنان سالمند می پردازد. روش ها: در طرح تجربی 40 زن چاق غیرفعال (30BMI&ge) بالای 60 سال به صورت غیرتصادفی و آماده در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (مکمل+ورزش و کنترل) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 50 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته بود. گروه مصرف کننده مکمل عصاره دانه انگور 200 میلی گرم به صورت روزانه به مدت 8 هفته دریافت کردند. خون گیری پس از 12 ساعت ناشتایی در مرحله پیش آزمون و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اخذ شد. برای مقایسه اطلاعات پیش و پس آزمون در دو گروه از t همبسته و مقایسه بین گروه ها از t مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان کلسترول، تری گلیسرید و LDL-C پس آزمون و پیش آزمون گروه مکمل همراه با فعالیت ورزشی وجود داشت در حالی که در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: تمرین هوازی طولانی مدت همراه با مصرف عصاره انگور سبب کاهش عوامل نیمرخ لیپیدی می شود.