1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
Aerobic exercise, Homocysteine, Fibrinogen, Atherosclerosis, Grape Seed Extract.
سال 1394
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، لطف الله ساعد ، محمدرضا الموری ، غفور غفاری

چکیده

مقدمه: بیماری های قلبی- عروقی به خصوص آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سطح جهان هستند که شیوع آنها در ایران نیز رو به افزایش می باشد. پژوهش حاضر به بررسی اثر مکمل دانه انگور همراه با فعالیت هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند می پردازد. روش بررسی: در یک مطالعه تجربی 44 زن چاق (30BMI≥) 55 تا 65 سال (5578/3±15/61) به صورت غیر تصادفی و آمادۀ در دسترس، انتخاب و به دو گروه تمرین با مکمل و تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته بود. خونگیری پس از 12 ساعت ناشتایی در مراحل پیش آزمون و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اخذ شد. گروه مصرف کننده مکمل عصاره دانه انگور دویست میلی گرم به صورت روزانه به مدت 8 هفته دریافت کردند. برای مقایسه اطلاعات پیش و پس آزمون در دو گروه از t همبسته و در بین گروه ها از t مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون آماری t مستقل نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان هموسیستئین،hs-CRP، کلسترول، تری گلیسرید و LDL-C پس آزمون و پیش آزمون گروه تجربی همراه با مصرف دانه انگور وجود داشت(05/0>P). در حالیکه در گروه کنترل اختلاف معنی داری در هیچ کدام از متغیرها مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر طبق نتایج پژوهش حاضر انجام 8 هفته تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور می تواند کمک شایانی در جلوگیری از بروز بیماری های قلبی – عروقی و ارتقای سلامت افراد جامعه و پیشگیری، کنترل و کاهش آترواسکلروز در افراد چاق نماید