1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازانSoldier
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
عملکرد اجرایی، لاکتات، بیکربنات سدیم، بیکربنات.
سال 1396
مجله طب نظامي
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، پروین زارعیان ، لطف الله ساعد ، سونیا کریمی

چکیده

مینه و هدف: در طی دوران مقدس سربازی، سربازان دچار خستگی و کاهش انگیزه می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی در سربازان می باشد. روشها: 99 سرباز در یک طرح نیمه تجربی به دو گروه )کنترل، مداخله( تقسیم شدند. گروه کنترل محلول دکستروز )92/9 )% و گروه مداخله دو روش بارگیری طولانی مدت )5/9 kg/g )و کوتاه مدت )9/9 kg/g )مکمل بیکربنات سدیم را مصرف کردند. برای محاسبه متغیر های شیمیایی )لاکتات، بیکربنات، PH ،)نمونه های خونی قبل و بعد از آزمون ورزشی و یک ساعت پس از آن اخذ گردید. آزمون ورزشی تست وینگیت برای ارزیابی آزمودنی ها استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که مصرف بی کربنات سدیم در بارگیری طولانی مدت عملکرد افراد را نسبت به گروه کنترل و مداخله کوتاه مدت دیگر به طور معنی داری بهبود بخشید )05/0 < P .)همچنین میزان اسیدیته خون با مصرف مکمل بیکربنات سدیم در حالت طولانی مدت به سمت قلیایی شدن میل کرد و سبب شد که اسیدیته شدن خون و میزان خستگی به تعویق بیفتد. نتایج نشان داد که مصرف بیکربنات در بارگیری کوتاه مدت وطولانی مدت بارگیری میزان دفع لاکتات را بهبود بخشید. نتیجهگیری: با توجه به خاصیت بافری مکمل بیکربنات سدیم و به تاخیر انداختن زمان رسیدن به خستگی و بهبود عملکرد، می توان بارگیری طولانی مدت را برای فعالیت های کوتاه مدت و شدید در سربازان و حتی ورزشکاران توصیه کرد