1403/02/29
صابر ساعدموچشی

صابر ساعدموچشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 683
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره چای سبز بر برخی عوامل التهابی در بافت پروستات موشهای سالم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، عصاره چای سبز، NF-κB ، COX-2 ، غده پروستات
سال 1399
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
شناسه DOI
پژوهشگران صابر ساعدموچشی ، مرضیه ثاقب جو ، ذکریا وهاب زاده ، داریوش شیخ الاسلامی وطنی

چکیده

زمینه اصلاح سبک زندگی، از جنبه های مهم پیشگیری از بیماریهای مختلف از جمله انواع سرطان می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت عصاره چای سبز بر سطوح فاکتور هستهای کاپا B ( NF-κB ( (، سیکلواکسیژناز- 0 COX-2 ( و پروتئین سرکوبگر تومور p53 در بافت پروستات موشهای سالم بود. روش کار در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین هوازی، عصاره چای سبز، تمرین هوازی + عصاره چای سبز و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل راه رفتن و دویدن 5 متر در دقیقه، سه نوبت 93 دقیقه ای با تناوب استراحتی 0 - روی نوارگردان با شدت کم تا متوسط )سرعت 96 9 میلی لیتر از محلولی با / دقیقه ای در هر جلسه، پنج جلسه در هفته( بود. عصاره چای سبز نیز روزانه به میزان 5 غلظت 96 میلی گرم در 966 میلی لیتر به گروه های مربوطه گاواژ گردید )سه جلسه در هفته(. چهل و هشت ساعت پس از پایان مداخله، بافت برداری انجام شد. روشهای آماری آنالیز کوواریانس و آنالیز واریانس یکراهه برای تحلیل نتایج استفاده شد. یافته ها تمرین هوازی، سبب افزایش معنادار سطح پروتئین κB-NF = 6/ نسبت به گروه کنترل شد ) 60 P (، اما ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز، تغییر معناداری در سطح پروتئین NF-κB ایجاد نکرد. سطوح پروتئینهای COX-2 و p53 6/ نیز متعاقب تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز، تغییر معناداری نداشت ) 63 < P .) نتیجه گیری به نظر می رسد مصرف مکمل چای سبز می تواند سطح پروتئین κB-NF متعاقب تمرین هوازی را تعدیل کند که نشان دهنده اثرات ضدالتهابی چای سبز و نقش احتمالی آن در پیشگیری از سرطان پروستات می باشد.