1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیامد سواد مالی بر قضاوت سرمایه گذاران؛ بسط نظریه اعتبار منبع
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سواد مالی، قضاوت سرمایه‌گذاران، نظریه اعتبار منبع، شایستگی منبع، سوگیری منبع.
سال 1402
پژوهشگران ساناز عینی(استاد مشاور)، پیمان امینی(استاد راهنما)، زهرا حیدری(دانشجو)

چکیده

موفقیت در بازارهای سرمایه یکی از چالش های اصلی سرمایه گذاران و بازیگران فعال در این بازارهاست. مبانی نظری نشان می دهد که عوامل متعددی بر قضاوت این افراد و نهایتا میزان موفقیت تصمیات تاثیر دارد. سواد مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی افراد و سرمایه‌گذاران نقش بسزایی ایفا می‌کند. پیشرفت سواد مالی می‌تواند تأثیر زیادی بر قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران داشته باشد و می‎تواند منبعی برای تعیین اعتبار و ارتقاء نظریه اعتبار منبع باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سواد مالی (دانش، نگرش و رفتار) بر قضاوت سرمایه گذاران با توجه به نظریه اعتبار منبع (سوگیری منبع، شایستگی منبع و تعصب فرد) است. پژوهشِ حاضر کاربردی از نظر ماهیت نیز توصیفی و به لحاظ آمار از نوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق فعالان بازار سرمایه در استان‌های (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 399 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تجزیه داده‎ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام گرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که سواد مالی با دو بعد نگرش و رفتار تاثیر معناداری بر قضاوت‌ سرمایه‌گذاران دارد ولی دانش مالی تاثیر معناداری بر قضاوت سرمایه گذاران ندارد. به عبارت دیگر، افرادی که توانایی بیشتری در درک و فهم کلی مفاهیم تصمیم گیری مالی و اعتقادات و ارزش های فردی بهتری در حوزه مفاهیم مختلف مالی دارند، توانایی بهتری در تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته و قضاوت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین نظریه اعتبار منبع بر رابطه سواد مالی بر قضاوت سرمایه‌گذاران تاثیر معناداری دارد. به این معناست که نظریه اعتبار منبع می‌تواند به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر در تفسیر تأثیر سواد مالی بر قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود. این تعدیل‌گر نشان می‌دهد که تأثیر سواد مالی بر قضاوت سرمایه گذاران می تواند تحث تاثیر میزان اعتبار منبع قرار گیرد.