1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری درمیزان استفاده از شبکه‌های مجازی در نوجوانان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت، مشکلات رفتاری، شبکه‌های مجازی
سال 1402
مجله روان شناسی مدرسه و آموزشگاه
شناسه DOI
پژوهشگران ساناز عینی ، عیسی جعفری ، شهناز نظامی رشید ، فرشته پورمحسنی کلوری

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری در میزان استفاده از شبکه های مجازی در نوجوانان بود. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1396- 1397بودند که از میان آنها 200 نفر به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های میزان استفاده از شبکه های مجازی، احساس تنهایی راسل، مشکلات رفتاری آچنباخ فرم گزارش دهی نوجوانان و نیاز به محبوبیت بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه انجام شد. یافته ‎ها: یافته‌ها نشان داد که احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری با میزان استفاده از شبکه های مجازی در نوجوانان رابطه معنی داری دارد (0/01> p)؛ به طوری که دانش ­آموزانی که احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری بیشتری دارند بیشتر از شبکه­ های مجازی استفاده می­ کنند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد تنها متغیر نیاز به محبوبیت سهم معناداری در پیش بینی میزان استفاده از شبکه های مجازی دانش آموزان مورد مطالعه داشت. احساس تنهایی، نشانگان درونی سازی و نشانگان برونی سازی سهم معناداری در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی نداشتند (0/01< p ). با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که نقش نیاز به محبوبیت در دوره نوجوانی در رفتارهای نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.