1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های ایران: مرور نظامند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ایمنی بیمار، بیمارستان، فرهنگ ایمنی بیمار، مرور سیستماتیک
سال 1402
مجله پایش
شناسه DOI
پژوهشگران حسین اسدی ، فرهاد غیبتی ، سولماز ارشادی فرد ، کیوان امینی ، ساناز عینی ، مهزاد یوسفیان

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص ترین عوامل تاثیرگذار در ایمنی بیمار وجود فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان است. فرهنگ ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم و یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های ایران انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک، جستجوی الکترونیک مقالات انگلیسی با استفاده از کلیدواژه Patient Safety, Hospital, Patient safety culture, در پایگاه های داده PubMed , Google Scholar Scopus,, Science Direct, Ovid جستجوی مقالات فارسی با کلیدواژه های فرهنگ ایمنی بیمار، ایمنی بیمار و بیمارستان در پایگاه علمی جهاد دانشگاه (SID)، بانک نشریات پرستاری ایران (Nindex)، Magiranو Iranmedex در فاصله سال­های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ انجام شد. استخراج مقالات در سال ۲۰۲۱ انجام شد. یافته ها: از ۱۸۲ مقاله استخراج شده در نهایت۲۳ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. اکثر بیمارستان ها نمرات کلی فرهنگ ایمنی بیمار در حد پایین و متوسط گزارش شده بود. بیشترین امتیاز مربوط به ابعاد انتظارات و اقدامات مدیر در جهت ایمنی بیمار و جابجایی اطلاعات مهم بیمار بین بخش و شیفت های مختلف، کار تیمی درون بخش و یادگیری سازمانی بود، و کمترین امتیاز مربوط به ابعاد پاسخ غیرتنبیهی در برابر رویدادها و باز بودن مجاری ارتباطی بود. نتیجه گیری: توجه به ایمنی بیمار می تواند در توسعه و پیشرفت بیمارستان های کشور در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار موثر باشد. ارتقای روابط وکار تیمی بیشتر درون واحدهای بیمارستانی و ایجاد محیط غیرتنبیهی می تواند در بهبود ایمنی بیمار در بیمارستان تاثیرگذار باشد.