1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب آوری تحصیلی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ناتوانی یادگیری، سازگاری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، تاب آوری تحصیلی
سال 1401
مجله ناتوانی های یادگیری
شناسه DOI
پژوهشگران ساناز عینی ، سجاد بشرپور

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تاب آوری تحصیلی شد. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری، تعداد 160 نفر دانش آموز با ناتوانی یادگیری، به عنوان نمونه ی هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری تحصیلی (سینها و سینگ، 1993)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (مک ایلروی و بانتینگ، 2002)، مقیاس اشتیاق تحصیلی (شافلی و همکاران، 2002) و مقیاس تاب آوری تحصیلی (ساموئلز و وو، 2009) استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به وسیله نرم افزار SPSS23 و Lisrel 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج بدست آمده مدل علّی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس شاخص های مختلف برازش تأیید شد. خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری اثر مستقیم دارند؛ همچنین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی از طریق تاب آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری تأثیر غیرمستقیم دارد (05/0>P). نتیجه گیری: بنابراین، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی نقش مهمی در سازگاری تحصیلی دانش-آموزان با ناتوانی یادگیری ایفا می کنند و هدف قرار دادن این سه مؤلفه به وسیله درمان های روان شناختی، می تواند در افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر باشد.