1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
پایایی، روایی، فرسودگی در مدرسه
سال 1401
مجله روانشناسي مدرسه - دانشگاه محقق اردبيلي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر
شناسه DOI
پژوهشگران زهره هاشمی ، بهمن زردی ، سولماز ارشادی فرد ، ساناز عینی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس فرسودگی در مدرسه بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر از توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل دادند. نمونه­ی مورد بررسی 350 نفر دانش ­آموز (180 دختر و 170 پسر) بود که به روش خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، سیاهه فرسودگی در مدرسه (سالملا_آرو و همکاران، 2009) و مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی در دانش­ آموزان (تیان و همکاران، 2014) بود. جهت بررسی پایایی مقیاس از روش ضریب همسانی درونی و روایی مقیاس از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم افزار 25 SPSS و 8/8 LISREL انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است (فرسودگی در تکالیف مدرسه 88/0، بدبینی نسبت به اهمیت و معنی مدرسه 89/0، حس ناکارآمدی در مدرسه 77/0 و کل مقیاس 84/0). همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی بیانگر روایی مناسب مقیاس است (96/0=CFI، 94/0=RFI، 93/0= NNF و 049/0=RMSEA) بود. نتیجه گیری: بنابراین می­توان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی جهت سنجش میزان فرسودگی دانش آموزان در مدرسه است.