1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود راهبر دانش آموزان دختر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
یادگیری خود راهبر، سرزندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز
سال 1398
مجله راهبردهاي شناختي در يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد بشرپور ، محمد نریمانی ، ساناز عینی

چکیده

هدف: یادگیری خود راهبر و سرزندگی تحصیلی از عوامل تأثیر گذار بر یادگیری هستند و می توانند به وسیله شیوه های گوناگون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود راهبر دانش آموزان دختر بود. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 تشکیل دادند. تعداد 150 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی و حسین چاری، 2014) و مقیاس سنجش خود راهبری در یادگیری دانش آموزان (فیشر و همکاران، 2001) پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز براساس معدل کل (از شروع دبیرستان تا پایان نیم سال اول سال تحصیلی 95-94) مشخص شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد خود مدیریتی یادگیری خود راهبر و سرزندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند ( 001/0(p< و ابعاد رغبت به یادگیری و خودکنترلی یادگیری خودراهبر قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، یادگیری خودراهبر به ویژه بعد خودمدیریتی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.