1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی علی تعارض های زناشویی بر اساس پذیرش و عمل، باورها و اعتقادات زوجین: نقش میانجی ذهن آگاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تعارض زناشویی، پذیرش و عمل، باور زوجین، ذهن آگاهی
سال 1399
مجله روانشناسي خانواده
شناسه DOI
پژوهشگران متینه عبادی ، زهره صفدریان ، سیران امینی ، ساناز عینی

چکیده

تعارض زناشویی پدیده رو به رشدی است که آسیب فراوانی به جوامع وارد می کند. پژوهش حاضر، با هدف مدل یابی تعارض های زناشویی بر اساس پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین با میانجی گری ذهن آگاهی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. تعداد 270 نفر زن متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اردبیل به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از آنها درخواست شد به پرسشنامه تعارض های زناشویی (MCQ)، پرسشنامه پذیرش و عمل-نسخه دوم ((AAQ-II، مقیاس باورها و اعتقادات زوجین (CBT) و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی FFMQ) ) پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین بر تعارض های زناشویی اثر مستقیم منفی و معنادار دارند. ذهن آگاهی اثر مستقیم منفی و معنادار بر تعارض های زناشویی دارد. همچنین پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین علاوه بر تاثیر مستقیم، از طریق ذهن آگاهی بر تعارض های زناشویی اثر غیرمستقیم منفی و معنادار نیز دارند که با توجه به میزان به دست آمده برای آماره VAF مشاهده شد که 4/37 درصد تأثیر باورها و اعتقادات زوجین بر تعارض زناشویی و 29 درصد تأثیر پذیرش و عمل بر تعارض زناشویی از طریق ذهن آگاهی می تواند تبیین شود. یافته های این پژوهش نشان­داد که ذهن آگاهی به عنوان یک متغیر میانجی توانست رابطه میان تعارض های زناشویی، پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین را تبیین نماید و پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین موجب کاهش تعارض های زناشویی می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه خانواده می توانند با تأکید برافزایش توانمندی های مرتبط با پذیرش و عمل، باورهای زوجین و ذهن آگاهی، میزان تعارض های زناشویی را کاهش و به دنبال آن موجب تداوم پایدار زندگی زوجین شوند.