1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش های مبتنی بر کارکردهای اجرایی مغز بر سندرم شناختی- توجهی دانش-آموزان مبتلا به اضطراب اجتماعی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اثربخشی، درمان فراشناختی، کارکردهای اجرایی مغز، سندرم شناختی- توجهی، اضطراب اجتماعی
سال 1401
مجله راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران تقی شاهجویی ، ساناز عینی ، زهره هاشمی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تکنیک­های مبتنی بر کارکردهای اجرایی مغز بر سندرم شناختی- توجهی دانش­آموزان مبتلا به اضطراب اجتماعی انجام شد. روش ها: جامعه آماری کلیه دانش­آموزان پسر دبیرستانی استعداد درخشان در شهر مراغه بود که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 20 دانش آموز دارای اضطراب اجتماعی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب اجتماعیSPIN، مقیاس سندرم شناختی- توجهی(CAS, 2009) و پرسشنامه 30 سوالی فراشناخت برای نوجوانان(MCQ-A,2004) بود. مداخله فراشناختی با تاکید بر کارکردهای اجرایی مغز طی هفت جلسه 45 تا 60 دقیقه­ای و تکلیف منزل از طریق نرم افزار بهسازی حافظه فعال- روان تجهیز(1389) برای گروه آزمایش انجام شد. داده­ها از طریق تحلیل کواریانس چند متغیری صورت گرفت. نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری (05/0p< ) وجود دارد. این نتیجه نشان می­دهد که مداخله فراشناختی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری داشته و اضطراب اجتماعی افراد را بهبود بخشیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای اجرایی مغز، سندرم شناختی- توجهی را در دانش­آموزان مبتلا به اضطراب اجتماعی کاهش می دهد.