1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اختلال شخصیت مرزی، مکانیسم های دفاعی، درمانی
سال 1398
مجله علوم اعصاب شفاي خاتم
شناسه DOI
پژوهشگران محمد نریمانی ، ساناز عینی

چکیده

مقدمه: قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی مفاهیم کلیدی در رویکردهای روان تحلیلی هستند که در سبب شناسی اختلال شخصیت مرزی حائز اهمیت می باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد. مواد و روش ها: این یک پژوهش تجربی بوده و از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 30 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان مبتنی بر ذهنی سازی برای گروه آزمایش اجرا شد. در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روانشناختی قدرت ایگو طراحی شده توسط مارکستروم و همکاران و سبک های دفاعی هدفمند اندرز و همکاران استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ذهنی سازی به شدت در بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مؤثر بوده است. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر ذهنی سازی راهبردی مناسب برای بهبود قدرت ایگو و کاهش مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و می توان از آن به عنوان یک شیوه مداخله ای مؤثر استفاده کرد.