1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اختلال شخصیت مرزی، درمان شناختی- تحلیلی، قدرت ایگو، روابط موضوعی
سال 1397
مجله مطالعات علوم پزشكي-مجله پزشكي اروميه
شناسه DOI
پژوهشگران فریبا صادقی موحد ، سجاد بشرپور ، اکبر عطادخت ، محمد نریمانی ، ساناز عینی

چکیده

پیش زمینه و هدف: قدرت ایگو و روابط موضوعی از مفاهیم کلیدی در رویکرد روان تحلیلی هستند که در سبب شناسی اختلال شخصیت مرزی حائز اهمیت می باشند. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع تجربی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی ایثار و بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند (70= (N. نمونه پژوهش شامل 30 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور II، پرسشنامه چند محوری میلون III، پرسشنامه روان شناختی قدرت ایگو و پرسشنامه روابط موضوعی بل بود. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و در نرم افزار آماری SPSS 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در هر دو متغیر قدرت ایگو و روابط موضوعی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). بحث و نتیجه گیری: درمان شناختی- تحلیلی راهبردی مناسب برای بهبود قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و می توان از آن به عنوان یک شیوه ی مداخله ی مؤثر استفاده کرد.