1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر میزان بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رفتار تکانشگری، اختلال استرس پس از سانحه، جانبازان
سال 1399
مجله علوم اعصاب شفاي خاتم
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد بشرپور ، ساناز عینی

چکیده

مقدمه: اختلال استرس پس از سانحه یکی از پیامدهای برجسته روانی جنگ است که در برخی از جانبازان دیده می شود. درمان مبتنی بر ذهنی سازی، یک مداخله روانکاوانه است که می تواند مجموعه ای از تخریب های این اختلال را مورد هدف قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر کاهش بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با، 40 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه که در سال 1397 به بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل مراجعه کرده بودند، به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از چک لیست اختلال استرس پس از سانحه -نسخه نظامی ودرز، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان کراتز و رومر و پرسشنامه تکانشگری بارت گردآوری شدند. سپس جلسات درمان مبتنی بر ذهنی سازی به مدت 20 جلسه 75 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته ها: بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در هر یک از متغیرهای بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر ذهنی سازی راهبردی مناسب برای بهبود بدتنظیمی هیجانی و کاهش تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است و می توان از آن به عنوان یک شیوه مداخله مؤثر استفاده کرد.