1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مقابله مذهبی، هوش معنوی و بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نقش مقابله مذهبی، هوش معنوی و بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان
سال 1399
مجله علوم اعصاب شفاي خاتم
شناسه DOI
پژوهشگران زهره هاشمی ، ساناز عینی

چکیده

مقدمه: یکی از عمده ترین مسائلی که بیماران مبتلا به سرطان با آن مواجه اند، استرس و اضطراب است. از سوی دیگر مذهب و منابع معنوی عوامل بسیار تأثیرگذاری بر سلامت روان هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش مقابله مذهبی، هوش معنوی و بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان بود. مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی -توصیفی 120 بیمار مبتلا به سرطان که در سال 1398 در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری و تحت درمان بودند، به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده، مقیاس مقابله مذهبی، مقیاس هوش معنوی و پرسشنامه بهزیستی معنوی بود. یافته ها: رابطه منفی و معنی دار بین استرس ادراک شده با بهزیستی معنوی (β=-0/359: p<0/001)، هوش معنوی (β=-0/170: p<0/007)، مقابله مذهبی مثبت (β=-0/172: p<0/011) و رابطه مثبت و معنی دار با مقابله مذهبی منفی (β=0/328: p<0/001) در افراد مبتلا به سرطان وجود دارد. بهزیستی معنوی، مقابله مذهبی و هوش معنوی 70 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده بیماران مبتلابه سرطان را پیش بینی کردند (p<0/01). نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که مقابله مذهبی مثبت و منفی، هوش معنوی و بهزیستی معنوی با استرس ادراک شده رابطه داشته و می تواند نگرش فرد به بیماری را توضیح دهد. لذا آموزش بیماران جهت توانمندسازی آن ها در این زمینه ها تأثیرات سودمندی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت آن ها دارد.