1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان آمار و روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته
شماره 103218101
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز -
توضیحات -