1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بیهوازی و شاخص خستگی در زمانهای صبح و عصر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آزمون رست، کافئین، عملکرد بیهوازی، شاخص خستگی.
سال 1398
مجله مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رحمان رحیمی ، علی جعفری ، هادی گلپسندی

چکیده

گذشته و حال بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بیهوازی و شاخص خستگی در زمانهای صبح و عصر در هنرجویان پسر رشته تربیتبدنی هنرستانهای علوم ورزشی بوده است. توان بی هوازی آزمودنیها ) 21 n= ( در آزمون رست به روش نمونهگیری در دسترس، یکسو کور، متقاطع و به شکل تصادفی تحت سه شرایط مصرف کافئین mg/kg 6 ، مصرف دارونما mg/kg 6 دکستروز و حالت پایه در دو نوبت صبح و عصر مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون t همبسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که در 5/ متغیرهای مورد اندازهگیری اثر زمان )صبح و عصر( معنیدار بود ) 50 P< (، درحالیکه اثر شرایط )کافئین، 5/ دارونما و حالتپایه( معنیدار نبود ) 50 P> (.