1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
کافئین، میلوپراکسیداز، استیل کولین استراز، فعالیت مقاومتی.
سال 1398
مجله مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رحمان رحیمی ، چیا نقشینی

چکیده

کافئین بر پاسخ ایمنی بدن حین فعالیت ورزشی اثرگذار است و نشان داده شده که کافئین غلظت استیلکولیناستراز و میلوپراکسیداز در موشهای تمرین کرده را کاهش داده است؛ بنابراین در این پژوهش اثر مصرف کافئین بر فعالیت آنزیمهای استیل کولیناستراز و میلوپراکسیداز پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت. 51 ورزشکار در مطالعه تصادفی، دوسوکور، کنترلشده با دارونما و متقاطع، 6 میلی گرم کافئین و دارونما )مالتودکسترین( به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را یک ساعت قبل از فعالیت مقاومتی دریافت کردند . نمونهگیری خون از سیاهرگ بازویی آزمودنیها قبل، بعد و یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی مقاومتی جهت اندازهگیری غلظت میلوپراکسیداز و استیلکولیناستراز گرفته شد. آزمون 5/ تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در سطح معناداری 51 استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس بااندازهگیری مکرر نشان داد که در غلظت استیلکولیناستراز تفاوت معنیداری در بلافاصله و 51 دقیقه بعد >5/ از فعالیت مقاومتی بین کافئین و دارونما وجود دارد ) 51 P ، اما در ارتباط با غلظت میلوپراکسیداز تفاوت <5/ معنی دار بین شرایط کافئین و دارونما وجود نداشت ) 51 P (. در شرایط مصرف کافئین غلظت استیلکولیناستراز در پسآزمون بهطور معنیداری پایینتر از مقادیر پیشآزمون بود، اما در شرایط مصرف دارونما >5/ غلظت استیل کولین استراز در پسآزمون افزایش نسبت به پیشآزمون مشاهده شد ) 51 P(