1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حاد مکمل HMB بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب عضلانی پس از آزمون بی هوازی RAST در بازیکنان دختر هندبالیست
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ورزش هندبال، مکمل HMB، شاخص های آسیب عضلانی
سال 1394
پژوهشگران عهدیه دولت آبادی(دانشجو)، محمد رحمان رحیمی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر مصرف مکمل HMB بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب عضلانی (کراتین کیناز، کراتین کیناز-MB و لاکتات دهیدروژناز) پس از آزمون بی هوازی RAST در بازیکنان دختر هندبالیست بود. در این تحقیق، 10 دختر جوان سالم با دامنه سنی 33-16 سال به عنوان آزمودنی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به طورتصادفی در دو گروه مکمل و دارونما قرار گرفتند. ترکیب بدنی هر دو گروه اندازه گیری گردید. بعد از دریافت اطلاعات، مکمل ها و دارونماهای تهیه شده در کپسولهای با مقدار 1250 میلی گرم در تعداد 21 عدد جهت مصرف یک هفته به هر ورزشکار داده شد. در پایان مطالعه، از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت بررسی تفاوت بین گروه ها در زمانهای مختلف استفاده شد. سطح معنی داری آماری 05/0 p<تعیین شد. تحلیل داده ها نشان داد بین میزان لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز و کراتین کیناز MB در سه زمان (پیش آزمون،پس آزمون و یک ساعت بعد) در دو گروه HMB و دارونما تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0p<). بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مصرف مکمل HMB، تأثیری بر شاخص های آسیب سلولی از قبیل آنزیم لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز و کراتین کیناز MB ندارد.