1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ماساژ موضعی و عمومی برعملکرد زنان تمرین کرده در آزمون بروس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ماساژ، گرم کردن، توان هوازی بیشینه
سال 1393
پژوهشگران ظریفه حاجی رجبی(دانشجو)، سعید قائینی(استاد راهنما)، محمد رحمان رحیمی(استاد مشاور)

چکیده

استفادۀ بجا از ماساژ در برنامۀ گرم کردن، می تواند راهی برای ذخیرۀ انرژی باشد که با انجام نرمش هدر می رود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت ماساژ به عنوان ابزاری برای گرم کردن در ورزش بود. روش بررسی: در این پژوهش، توان هوازی بیشینۀ 11 زن تمرین کرده (21/1±54/21 سال) پس از گرم کردن با نرمش و با ماساژ عمومی به وسیلۀ آزمون بروس اندازه گیری شد. عملیات آماری از طریق آزمون t همبسته و به وسیلۀ نرم افزار SPSS نسخۀ بیستم انجام گردید (p≤0.05). یافته ها: یافته ها بر عدم معناداری تفاوت در مقادیر Vo2max در اثر گرم کردن با ماساژ عمومی (56/4±96/44) و نرمش (89/3±91/43) دلالت داشتند (p=). نتیجه گیری: برطبق این یافته ها، استفاده از ماساژ عمومی در برنامۀ گرم کردن، باعث کاهش مقادیر Vo2max نمی گردد.