1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حاد مکمل اسیدآمینه تورین بر توان بی هوازی، زمان رسیدن به خستگی و تغییرات لاکتات خون ورزشکاران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تورین،خستگی، رمپ، وینگیت، ضربان قلب آستانه
سال 1393
پژوهشگران لقمان یزدانپناه(دانشجو)، مهدی عباس پور(استاد راهنما)، محمد رحمان رحیمی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حاد مکمل اسیدآمینهتورین بر توان بی هوازی، زمان رسیدن به خستگی و تغییرات لاکتات خون ورزشکاران بود. 10ورزشکار مرد تمرین کرده (فوتبالیست) با میانگین سنی 00/1 ± 00/22سال، قد 69/4 ± 00/178 و شاخص توده بدنی (BMI) 09/2 ± 17/21کیلوگرم برمتر مربع به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه(5n=) قرار گرفتندو در یک طرح متقاطع 3 مرحله ای با فاصله زمانی 48 ساعت دو آزمون رمپ و وینگیت را به منظور ایجاد خستگی اجرا کردند (هر مرحله: رمپ، 1 ساعت استراحت، وینگیت). مرحله اول یا پیش آزمون، بدون مکمل و دارونما. مرحله دوم، گروه (الف) مکمل(7/1 گرم تورین) و گروه (ب) دارونما(7/1 گرم مخلوط نشاسته و شکر). مرحله سوم، گروه (ب) مکمل و گروه (الف) دارونما. آزمودنی هادر روز آزمون کپسول های حاوی تورین و دارونما رابه همراه صبحانهو ناهار مصرف کردند.برای سنجش توان بی هوازیآزمون وینگیت وبرای سنجش زمان رسیدن به خستگی، ازآزمون فزاینده رمپ استفاده شد.خونگیری در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از آزمون رمپ انجام گرفت.همچنین، ضربان قلب آزمودنی ها اندازه گیری و ثبت شد. برای محاسبه ضربان قلب آستانه بی هوازی از روش D-Max استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آنوای تکراری یا Repeated Measure ) استفاده گردید.نتایج اصلی مطالعه حاضر نشان داد مکمل سازی حاد اسیدآمینهتورینتأثیرمعنی داری بر هیچ یک از متغیرهای مورد ارزیابی ندارد. البته، افزایش غیرمعنی-داری در زمان رسیدن به خستگی مشاهده شد.به نظر می رسد پروتکل مکمل دهی (مدت، دوز و دوره مصرف) عامل مهمی در بروز نتایج مثبت مکمل تورین است.