1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین سطوح ویتامینD با درصد چربی و عملکرد ورزشی مردان ورزشکار تمرین کرده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ویتامین D ورزشکاران قدرت عضلانی توان عضلانی توان هوازی
سال 1399
مجله مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رحمان رحیمی ، فرهاد نیکوسرشت ، هادی گلپسندی

چکیده

سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D نقشی ضروری در تنظیم عملکرد عضلات اسکلتی ورزشکاران دارد. با این حال هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سطوح ویتامینD، درصد چربی و عملکرد ورزشی مردان ورزشکار تمرین کرده بود. روش شناسی: 30 نفر از ورزشکاران رشته­های ورزشی مختلف استقامتی­ و قدرتی- توانی با میانگین سن 3/45 ± 23/03 سال، قد 4/14 ± 172/96 سانتی متر، وزن 5/65 ± 67/33 کیلوگرم و شاخص توده بدنی (BMI) 22/81 ± 2/28 کیلوگرم بر مترمربع، بعد از اندازه­گیری­ شاخص­های آنتروپومتریکی، پنج سی سی نمونه خون وریدی جهت­ اندازه­گیری سطوح ویتامینD3 به صورت ناشتا از آنها گرفته شد. سپس جهت اندازه گیری توان هوازی ورزشکاران از آزمون شاتل ران، قدرت عضلانی تحتانی و فوقانی به ترتیب آزمون های پرس سینه و پرس پا، قدرت دست ها از آزمون قدرت پنجه دست و توان عضلانی از آزمون پرش عمودی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط بین سطوح ویتامین D3 با توان هوازی، قدرت و توان عضلانی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: ارتباط مستقیم و معناداری بین سطوح ویتامین D3 با توان هوازی، قدرت عضلانی اندام تحتانی و فوقانی، قدرت پنجه دست و­ توان عضلانی ورزشکاران و ارتباط معکوسی بین سطوح ویتامین D3 با درصد چربی بدن ورزشکاران دیده شد(0/05>P). نتیجه گیری: براساس نتایج به دست­ آمده ­می ­توان­ گفت که سطوح بالای ویتامین D در ورزشکاران تمرین کرده­ ارتباط معناداری با عملکرد جسمانی آنها دارد، به طوری که سطوح بالای آن می تواند باعث بهبود عملکرد در ورزشکاران تمرین کرده گردد.