1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مکمل سازی تورین و گارسینیا کامبوجیا با هشت هفته تمرین موازی بر ترکیب بدنی، اشتها و انرژی دریافتی ورزشکاران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: مکمل تورین، مکمل گارسینیا کامبوجیا، تمرین موازی، اشتها، انرژی دریافتی
سال 1400
پژوهشگران نوید یزدانی(دانشجو)، محمد رحمان رحیمی(استاد راهنما)، حسن فرجی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ی تأثیر مکمل های تورین و گارسینیا کامبوجیا با هشت هفته تمرین موازی بر ترکیب بدنی، انرژی دریافتی و اشتهای مردان ورزشکار جوان بود. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر، مردان جوان ورزشکار بود. از میان جامعه آماری ذکر شده 24 نفر داوطلب پس از کنترل سلامتی افراد و رعایت شرایط ورود به مطالعه که شامل نداشتن هر گونه بیماری و اختلال خاص، سابقه مصرف هر گونه مکمل یا دارویی در 6 ماه گذشته، داشتن وزن معمولی و عدم استعمال دخانیات با میانگین سنی (63/1±42/24 سال)، قد (35/5±26/173 سانتی متر)، وزن (95/4±85/68 کیلوگرم) و شاخص توده بدن (05/3±09/25 کیلوگرم بر مترمربع) جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. فعالیت ورزشی در این تحقیق 8 هفته فعالیت ورزشی موازی (مقاومتی و استقامتی) که شامل تمرینات بدنسازی فول بادی و همچنین دویدن بر روی تردمیل بود که شدت فعالیت ورزشی استقامتی براساس70 درصد ضربان قلب حداکثر (بر اساس معادله سن-220) بود. در هر جلسه و بعد از گرم کردن، ابتدا تمرین مقاومتی و سپس تمرین استقامتی اجرا شد که برنامه تمرین مقاومتی در هر جلسه حدود 30 دقیقه با هشت حرکت ورزشی (جلو بازو، پشت بازو، جلو پا، پشت پا، پرس سینه، حرکت لت از جلو، فیله کمر و دراز و نشست)، در دو ست و هر ست 15 تکرار با 60% RM1 برای تمرین اجرا می شود و آزمودنی ها بین ست ها 2-1 دقیقه استراحت داشتند. همزمان، آزمودنی ها در سه گروه 8 نفری، که دو گروه آن شامل گروهای مکمل و یک گروه دارونما بودند که در گروه اول و دوم، مکمل گارسینیا کامبوجیا و تورین به ترتیب 2800 میلی گرمی و 3000 میلی گرم (روزانه سه عدد کپسول بعد از صبحانه، نهار و شام) و در گروه دارونما، 3000 میلی گرم مالتودکسترین مصرف می کردند که شکل کپسول های مکمل و دارونما، هم شکل و هم اندازه بود. برای مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای مقایسه بین شرایط مختلف مکمل و دارونما و در صورت مشاهده تفاوات معنادار درون یا بین گروهی، از آزمون t وابسته (تفاوت پیش آزمون با پس آزمون) و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مکمل تورین موجب کاهش معنی دار ترکیب بدنی، انرژی دریافتی، وزن بدن و همچنین اشتهای مردان ورزشکار جوان به جز احساس پری می شود. همچنین نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مکمل گارسینیا کامبوجیا موجب کاهش معنی دار ترکیب بدنی، انرژی دریافتی، وزن بدن و همچنین اشتهای مردان ورزشکار جوان می شود. مقایسه بین گروه های مورد مطالعه نشان داد که بین گروه گارسینیا کامبوجیا و گروه تورین در اکثر متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت معنی داری وجود ندارد اما مکمل گارسینیا کامبوجیا در تمامی متغیرهای مورد بررسی اعم از اشتها، انرژی دریافتی، وزن بدن و ترکیب بدنی تأثیر بهتری نسبت به تورین داشت. در مجموع، بین گروه مکمل تورین و گارسینیا کامبوجیا، تنها تفاوت معنی دار از لحاظ آماری در شاخص توده بدنی و احساس گرسنگی مشاهده گردید. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از مکمل های تورین و گارسینیا کامبوجیا با هشت هفته تمرین موازی موجب کاهش اشتها، انرژی دریافتی و وزن بدن می شود. لذا به ورزشکاران مرد جوان که قصد کنترل وزن دارند، پیشنهاد می شود در کنار تمرینات موازی، از مکمل های نام برده شده استفاده کنند.