1403/03/04
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تقویت پس از فعال سازی و شستشوی دهان با کربوهیدرات بر عملکرد سرعتی زنان فوتسالیست
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: تقویت پس از فعال سازی، شستشوی دهان با کربوهیدرات، زنان فوتسالیست، عملکرد سرعتی
سال 1400
پژوهشگران هوزان جبار علی(دانشجو)، محمد رحمان رحیمی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده استفاده از کمک های ارگوژنیک و زمان بندی آن برای عملکرد بهینه ورزشی از اهمیت بالایی برخوردار استلذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تقویت پس از فعال سازی (APA) و شستشوی دهان با کربوهیدرات (CHO) بر عملکرد سرعتی زنان فوتسالیست بود. بدین منظور 20 زن فوتسالیست واجد شرایط (میانگین سن: 21.7سال، میانگین قد: 1.60 ± 0.05 متر، میانگین وزن: 59.32 ± 1.35 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدن: 23.17 ± 0.12کیلوگرم بر مترمربع) بصورت تصادفی در چهار گروه پنج نفری شامل (گروه CHO، گروه PAP+placebo، گروه PAP+CHO و یک گروه دارونما) قرار گرفتند. طرح تحقیق به صورت پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل در یک دوره ی حاد ( یک جلسه ای) بود. روشکار برای گروه هایCHO و دارونما شامل (5 دقیقه گرم کردن را با شدت 60-70 درصد ضربان قلب بیشینه سپس به مدت 4 دقیقه استراحت غیرفعال و شستشوی دهان با کربوهیدرات یا دارونما به مدت 10 ثانیه و یک دقیقه بعد انجام تست RSA) و برای گروه های PAP+placebo و PAP+CHO شامل (5 دقیقه گرم کردن را با شدت 60-70 درصد ضربان قلب بیشینه سپس به مدت 4 دقیقه استراحت غیرفعال، انجام پروتکل PAPشامل دو ست پنج تکراری اسکات پشت با شدت80 درصد یک تکرار بیشینهو با دو دقیقه استراحت در بینست ها و هفت دقیقه استراحت غیرفعال بعد از آن و سپس شستشوی دهان با کربوهیدرات یا دارونما به مدت 10 ثانیه و یک دقیقه بعد انجام تست RSA) بود. اندازه گیری متغیرهای مورد نظر شامل قد، وزن، شاخص توده بدن و عملکرد سرعتی (با استفاده از تستRSA) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. نتایج آزمون درن گروهی کاهش معناداری در بهترین رکورد(0/05P≤)، میانگین شش رکورد(0/05P≤) ومجموع شش رکورد(0/05P≤) در گروه های CHO، PAP+placebo و PAP+CHO نسبت به پیش آزمون نشان داد. نتایج آنوا و تست تعقیبی بونفرونی تفاوت معناداری را در گروه PAP+CHOنسبت به گروه های دارونما ، CHO و PAP+placebo(0/05P≤) و همچنین در گروه های CHO و PAP+placebo نسبت به دارونما (0/05P≤) در بهترین رکورد، میانگین شش رکورد و مجموع شش رکورد در پس آزمون نشان داد اما تفاوت معناداری بین دو گروه CHO و PAP+placebo در هیچکدام از متغیرها در پس آزمون مشاهده نگردید. بنابراین تقویت پس از فعال سازی و شستشوی دهان با کربوهیدرات باعث بهبود در عملکرد سرعتی زنان فوتسالیست می شود، بطوریکه ترکیب این دو با هم اثر سینرژیک (هم افزایی) بر عملکرد سرعتی دارد.