1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات درس

عنوان فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
شماره MSc
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات