28 تیر 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگیهای روایی، اعتبار و ساختار عاملی سیاهه هوش بهر هیجانی بار - ان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هوش هیجـانی، روایـی، اعتبـار، تحلیل عاملی تاییدی.
پژوهشگران مریم شجاع حیدری ، محمد جواد لیاقتدار ، سید ابراهیم میرشاه جعفری ، امید عیسی نژاد

چکیده

این پژوهش با هدف تعیـین روایـی، اعتبـار و ساختارعاملی سیاهه هوشبهر هیجـانی بـار- ان در دانشجویان انجام شد. حجم نمونه شامل 2611 نفر بـود کـه در دو نوبـت از میـان دانشـجویان مقطـع کارشناسی دانشگاه اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل «سیاهه هـوش هیجـانی بــار-ان» و «پرسشــنامه رضــایت از زنــدگی» و «پرسشنامه سلامت روانشناختی» بود. بـرای تحلیـل اطلاعــات از تحلیــل عــاملی تاییــدی و تحلیــل رگرسیون استفاده شد. نتـایج نشـان داد کـه میـزان آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه سازی بـرای 130 گویه از سیاهه هـوش هیجـانی بـه ترتیـب 0/89 و 0/86 بـه دسـت آمـد. همچنـین سـاختار 5 عـاملی پیشنهاد شده توسط سازنده تایید نشدو نتایج نشـان داد که سیاهه هوش هیجانی بار-ان دارای ساختار 6 عاملی است. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت از زنـدگی و سـلامت روانشـناختی رابطـه مثبت وجود دارد. در مجموع یافتهـا نشـان داد کـه ساختار6 عاملی در جامعه پژوهش برازش بهینه دارد و از اعتبار کافی بر خوردار است.