28 تیر 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
غنی سازی روابط، شادمانی زناشویی، خوش بینی
پژوهشگران امید عیسی نژاد ، سید احمد احمدی ، فاطمه بهرامی ، ایران باغبان ، مریم شجاع حیدری

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین شهر اصفهان صورت گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور اجرای پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمایش (20 زوج) و گواه (16 زوج) به طور تصادفی جایگزین شدند. متغیر مستقل غنی سازی روابط بود که در 8 جلسه بر روی گـروه آزمایش انجام شد و در گـروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه شادمانی زناشویی (MHS) و پرسشنامه جهت گیری به زندگی (LOT-R) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس اسـتفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که غنی سازی روابط بر افزایش نمره شادمانی زناشویی زوجین (P<0.05) و خوش بینی (P<0.01) موثر بوده است. نتایج پیگیری پس از یک ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه در میزان شادمانی زناشویی و خوش بینی تفاوت وجود دارد (P<0.001) و اثربخشی غنی سازی بعد از یک ماه باقی مانده است. نتایج پژوهش نشان داد که مـهارت های غنی سازی روابـط، خوش بینی و شادمانی زناشویـی را افزایش داده است که با یافـته های پژوهش های قبلی همسو است. یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران، مشاوران و روان درمانگران در مورد اثر بخشی غنی سازی روابط بر بهبود ابعاد روابط زناشویی فراهم نماید.