31 خرداد 1397
ناصر قادري

ناصر قادری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (1384 - 1388)
  عنوان رساله: بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی تحت تنش خشکی در پنج رقم انگور و بررسی تنوع ژنتیکی آنها در استان کردستان
 • کارشناسی ارشد علوم باغبانی (1376 - 1378)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر محلول پاشی اسید بریک و سولفات روی تشکیل میوه و برخی خصوصیات میوه بادام رقم شاهرودی 12
 • کارشناسی مهندسی علوم باغبانی (1372 - 1375)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تنش های محیطی، فیزیولوژی، انگور، توت فرنگی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali akbar Mozafari, Farideh Havas, Naser Ghaderi (2018) Application of iron nanoparticles and salicylic acid in in vitro culture of strawberries (Fragaria × ananassa Duch.) to cope with drought stress PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE: 132; 511-523
2
Ali akbar Mozafari, Ali Ghadakchi Asl, Naser Ghaderi (2018) Grape response to salinity stress and role of Iron nanoparticle and potassium silicate to mitigate salt induced damage under in vitro conditions PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS: 24; 25-35
3
Leila karami, Naser Ghaderi, Taimoor javadi (2017) Morphological and physiological responses of grapevine (Vitis vinifera L.) to drought stress and dust pollution Folia Horticulturae: 29/2; 231-240
4
Behrooz Sarabi, Sahebali Bolandnazar, Naser Ghaderi, Jaleh Ghashghaie (2017) Genotypic differences in physiological and biochemical responses to salinity stress in melon (Cucumis melo L.) plants: Prospects for selection of salt tolerant landraces PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 119; 294-311
5
Yavar Vafaee, Naser Ghaderi, ALi Khadivi (2017) Morphological variation and marker-fruit trait associations in a )collection of grape (Vitis vinifera L SCIENTIA HORTICULTURAE: 225; 771–782
6
Naser Ghaderi, Bakhtiar Shokri, Taimoor javadi (2017) The effect of carboxymethyl cellulose and pistachio (Pistacia atlantica L.) essential oil coating on fruit quality of cold-stored grape cv. Rasheh علوم باغبانی ایران: Special Issue; 63-78
7
Ali Ghadakchi Asl, Ali akbar Mozafari, Naser Ghaderi (2017) Mitigation by sodium nitroprusside of the effects of salinity on the morpho-physiological and biochemical characteristics of Rubus idaeus under in vitro conditions PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS: 23 (1); 73-83
8
9
Ali akbar Mozafari, omar Ghoraishi, Naser Ghaderi, Taimoor javadi (2016) Micropropagation of Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) on Different Basal Media Supplemented with Benzyl Adenine Agriculturae Conspectus Scientificus: 81; 123-129
10
Khatereh Yaghoobi, Naser Ghaderi, Yavar Vafaee, Taimoor javadi (2016) Potassium silicate alleviates deleterious effects of salinity on two strawberry cultivars grown under soilless pot culture SCIENTIA HORTICULTURAE: 213; 87-95
11
تیمور جوادی، فریناز رحمتی، ناصر قادری (1395) بررسی برخی ترکیب های ضداکسایشی و فعالیت ضداکسایشی کل در هشت رقم توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.) علوم باغبانی ایران: 47(3); 469-479
12
ناصر قادری، محمود کوشش صبا، بختیار شکری (1395) برهمکنش خاکپوش سفید و زمان کاربرد نیتروژن در آخر فصل رشد بر گلدهی و اجزاء عملکرد توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در بهار سال بعد علوم باغبانی ایران: دورة 74 ، شمارة 2; 360-351
13
Behrooz Sarabi, Sahebali Bolandnazar, Naser Ghaderi, Seyed Jalal Tabatabaei (2016) Multivariate Analysis as a Tool for Studying the Effects of Salinity in Different Melon Landraces at Germination Stage Notulae botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 44(1); 264-271
14
سالار دارابی، ناصر قادری، آریو امامی فر (1395) تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف به زراعی کشاورزی: 18; 117-128
15
بختیار شکری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394) اثر کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر برخی ویژگیهای مرفو فیزیولوژیکی - توت فرنگی در شرایط تنش خشکی علوم باغبانی ایران: 4; 535-547
16
الناز زارعی، تیمور جوادی، ناصر قادری، مسعود داوری (1394) اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera) رقم رشه فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی): 15; 179-190
17
Sodabeh parvin, Taimoor javadi, Naser Ghaderi (2015) PROLINE, PROTEIN, RWC AND MSI CONTENTS AFFECTED BY PACLOBUTRAZOL AND WATER DEFICIT TREATMENTS IN STRAWBERRY CV. PAROS Agronomical Research in Moldavia: 161; 107-114
18
فردین نصری، ناصر قادری (1393) اثرات کود زیستی، نیتروژن، پاکلوبوترازول و سربرداری بر برخی ویژگ یهای مرفوفیزیولوژیکی (Chrysanthemum frutescence) گل داوودی علوم و فنون کشت های گلخانه ای - دانشگاه صنعتی اصفهان: 20; 124-111
19
Naser Ghaderi, Saeideh Normohamadi, Taimoor javadi (2015) Morpho-physiological Responses of Strawberry (Fragaria×ananassa) to Exogenous Salicylic Acid Application under Drought Stress Journal of Agricultural Science and Technology: 17; 167-178
20
فردین نصری، ناصر قادری (1393) اثر سالیسیلیک اسید بر جوانهزنی و رشد چمن فستوکا ) Festuca rubra ( و لولیوم ) Lolium perenne ( تحت شرایط تنش شوری فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی): چهاردهم; 148-139
21
فردین نصری، ناصر قادری (1393) بررسی اثرات ایندول بوتیریک اسید و محلول پاشی سولفات روی بر ریشه زائی قلمه سدر هیمالیا (Cedrus deodara) علوم و فنون باغبانی ایران - انجمن باغبانی ایران: جلد 15 شماره 2; 152-143
22
مهتاب ذالنوری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) Effect of Foliar Spraying of Ascorbic Acid on Cell Membrane Stability, Lipid Peroxidation, Total Soluble Protein, Ascorbate Peroxidase and Leaf Ascorbic Acid Under Drought Stress in Grapes International journal of Advanced Biological and Biomedical Research: 2; 349-354
23
Fardin Nasri, Mahmoud Koushesh Saba, Naser Ghaderi, Ali akbar Mozafari, Taimoor javadi (2014) IMPROVING GERMINATION AND DORMANCY BREAKING IN ALSTROMERIA LIGTU HYBRID SEEDS Trakia Journal of Sciences: 1; 38-46
24
Fardin Nasri, Naser Ghaderi, Jaafar Mohammadi, Seyed Najmedin Mortazavi, Mahmoud Koushesh Saba (2013) The Effect of Gibberellic Acid and Stratification on Germination of Alstroemeria (Alstroemeria ligtu hybrid) Seed Under In Vitro and In Vivo Conditions Journal of Ornamental Plants: 3(4); 221-228
25
Fardin Nasri, Seyed Najmedin Mortazavi, Naser Ghaderi, Taimoor javadi (2013) PROPAGATION IN VITRO OF ALSTROEMERIA LIGTU HYBRID THROUGH DIRECT ORGANOGENESIS FROM LEAF BASE Journal of Horticultural Research: 21(2); 23-30
26
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1392) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت فرنگی علوم باغبانی ایران: 2; 129-136
27
علیرضا طلایی، ناصر قادری، علی عبادی، حسین لسانی (1391) پاسخهای بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک علوم باغبانی ایران: (3)42; 301-308
28
Naser Ghaderi, Alireza Talai, Ali Ebadi, Hossien Lesani (2011) The Physiological Response of Three Iranian Grape Cultivars to Progressive Drought Stress Journal of Agricultural Science and Technology: 13; 601-610
29
Naser Ghaderi, Adel Siosemardeh (2011) Response to Drought Stress of Two Strawberry Cultivars (cv. Kurdistan and Selva) journal Horticulture, Environment, and Biotechnology: 52; 1-6
30
ناصر قادری، علیرضا طلایی، علی عبادی، حسین لسانی (1389) تاثیر تنش خشکی و آبیاری مجدد بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم انگور ساهانی, عسکری و بیدانه سفید علوم باغبانی ایران: 41; 179-188
31
ناصر قادری، علیرضا طلایی (1387) بررسی اثر کاربرد کود حیوانی و اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توت فرنگی رقم کردستان مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 1; 99-107
32
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، سید صابر شاهویی (1385) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 37; 45-55
33
ناصر قادری، علی وزوایی، علیرضا طلایی، مصباح بابالار (1382) ا ثر محلول پاشی بر (B) و روی (ZN) بر غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی خصوصیات میوه بادام مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 34; 127-135
34
علی وزوایی، ناصر قادری، علیرضا طلایی، مصباح بابالار (1380) اثر محلول پاشی اسید بریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 32; 377-384
مقاله ارائه‌شده
1
جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1396) دستاوردهای اولیه روش های تکثیر گیاه دارویی مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، ایران، ارومیه
2
هیوا ندیمی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1395) پراکسیداسیون لیپیدی و پاسخ ضد اکسایشی توتفرنگی به آلودگی ناشی از گرد و خاک اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، ایران، همدان
3
هیوا ندیمی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1395) بررسی اثر گرد و خاکبر برخی صفات فیزیولوژیکی توتفرنگی رقم پاروسو سلوا اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، ایران، همدان
4
محمود کوشش صبا، ناصر قادری (1395) مطالعه ضایعات برخی ارقام تجاری توت فرنگی استان کردستان دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران، تهران
5
ساناز پوردانش، هدایت زکی زاده، ناصر قادری (1394) اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید و نوع قلمه روی ریشه زایی قلمههای سرو نقرهای (Cupressus arizonica L. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، اهواز
6
ساناز پوردانش، هدایت زکی زاده، ناصر قادری (1394) اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید ونوع قلمه بر ریشه زایی قلمههای سرو طلایی (Cupressus macrocarpa) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، اهواز
7
فریده حواس، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، ساجده ده ده جانی (1394) بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
8
ساجده ده ده جانی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، فریده حواس (1394) تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی گیاه توت فرنگی تحت - تنش شوری در شرایط درون شیشه ای اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
9
ساجده ده ده جانی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، فریده حواس (1394) تاثیر اسید سالیسیلیک بر پر آوری توت فرنگی در شرایط درون شیشه ای دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، ایران، همدان
10
شرمین عزیزخانی، ناصر قادری، تیمور جوادی، امجد فرزین پور (1394) مبررسی اثر کاربرد نانو ذرات آهن با پوشش ال- سیستئین و سولفات آهن بر میزان پروتئین، کلروفیل و سطح برگ توت فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
11
دلنیا صیدی مرادی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394) اثر هیومیک اسید بر تغییرات پایداری و پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلولی در توت فرنگی تحت تنش شوری هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
12
دلنیا صیدی مرادی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394) بررسی اثر هیومیک اسید و تنش شوری بر توزیع ماده خشک در توت فرنگی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
13
خاطره یعقوبی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1394) اثر سیلیکات پتاسیم بر توزیع ماده خشک توت فرنگی در شرایط تنش شوری هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
14
خاطره یعقوبی، ناصر قادری، یاور وفایی، تیمور جوادی (1394) اثر سیلیکات پتاسیم بر پایداری و پراکسیداسیون لیپیدی غشاء سلولی توت فرنگی در شرایط تنش شوری هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
15
علی قدکچی اصل، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1394) تأثیر سیلیکات پتاسیم بر پرآوری انگور( رقم خوشناو) در شرایط درون شیشه ای هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
16
علی قدکچی اصل، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1394) تأثیر نانوذرات آهن در پرآوری انگور (رقم خوشناو) در شرایط درون شیشه ای هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
17
فریده حواس، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، ساجده ده ده جانی (1394) بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر میزان پروتئین و کلروفیل برگ توت فرنگی در شرایط درون شیشه ای. هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
18
Behrooz Sarabi, Sahebali Bolandnazar, Naser Ghaderi, Seyed Jalal Tabatabaei (2015) The Effects of Hydro-Priming on Seed Germination and Early Seedling Growth of Some Iranian Melon Varieties Under Salinity Stress 20th Anniversary Structural Biology Symposium, USA, Texas
19
علی قدکچی اصل، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1393) اثر سدیم نیتروپروساید و بنزیل آدنین بر باززایی تمشک ( رقم قرمز) در شرایط درون شیشه ای اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
20
فرزاد مریوانی، ناصر قادری، محمد جیرانی (1393) بررسی اثرات کود زیستی و حیوانی بر عملکرد و برخی خصوصیات میوه توت فرنگی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
21
علی گوران، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، فرزاد مریوانی (1393) القای کالوس از ریزنمونه های برگ و پیچک سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط درون شیشه ای سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
22
حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393) بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر نیترات ردوکتاز و پروتئین در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
23
حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393) اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
24
فرزاد مریوانی، ناصر قادری (1393) بررسی برخی پاسخهای مورفو- فیزیولوژیکی توت فرنگی به کود دامی و زیستی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
25
لیلا کرمی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1393) اثر تنش خشکیو گرد و خاک روی برخیخصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی انگور هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
26
لیلا کرمی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1393) بررسی برخی خصوصیات مورفو - فیزیولوژیکی انگور تحت تنش خشکی و گرد و خاک هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
27
ناصر قادری، بیان ساعدی، سهیلا غلامی (1393) تغییرات میزان کربوهیدراتهای محلول کل در برگ و طوقه توتفرنگی تحت تاثیر کاربرد کود اوره و مالچ در زمانهای مختلف شهریورماه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
28
فرزاد مریوانی، ناصر قادری، تیمور جوادی، بیان دست پرچین (1393) بررسی اثر گرد و خاک بر برخی پاسخهای مورفو -فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
29
حدیث لطیفی شعار، جعفر عبدالله زاده، ناصر قادری (1393) مطالعه بیماریزایی جمعیت N. parvum در شرایط آزمایشگاه و مزرعه روی درختان گردو هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
30
فرزاد مریوانی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1393) بررسی اثر گرد و خاک بر برخی پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
31
سمیه نوری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) تأثیر کاربرد خارجی آبسزیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی هلوی رقم آلبرتا تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
32
سمیه نوری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) تاثیر کاربرد خارجی آبسزیک اسید روی مقاومت به خشکی هلو رقم آلبرتا هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
33
دریا روح الهی، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) تأثیر کاربرد خارجی بتا- آمینوبوتیریک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیلاس رقم تک دانه مشهد تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
34
دریا روح الهی، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) تأثیر کاربرد خارجی بتا- آمینوبوتیریک اسید (BABA) بر رنگیزه های گیاهی، پروتئین و پراکسیداز در گیلاس رقم تک دانه مشهد تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
35
سیده سحر حسینی، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) اثرات کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید بر روی پروتئین های محلول کل، مالون دی آلدهید، پراکسید هیدروژن و آنزیم پراکسیداز در زردآلو تحت تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
36
سیده سحر حسینی، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) اثرات کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید بر برخی صفات بیوشیمیایی زردآلو در شرایط تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
37
فرزاد مریوانی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1393) بررسی اثر گرد و خاک و تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت فرنگی سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، اصفهان
38
حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393) اثرکودبیولوژیک و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات رویشی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، اصفهان
39
فرزاد مریوانی، ناصر قادری (1393) تاثیرکود دامی و کود زیستی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی توت فرنگی سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، اصفهان
40
علی گوران، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1392) بررسی جنین زایی سوماتیکی برگ و پیچک در ارقام انگور "رشه" و "خوشناو" دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
41
علی گوران، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1392) بررسی اثر نانوذرات نقره روی ضدعفونی سطحی ریزنمونه انگورVitis vinifera L.در شرایط درون شیشه ای هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
42
سالار دارابی، بختیار شکری، ناصر قادری، آریو امامی فر (1392) بررسی تغییرات میزان آنتوسیانین، کاروتنوئید و مواد جامد محلول در میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاع های مختلف هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
43
زهرا نورایی، ناصر قادری، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1392) بررسی اثر کود اوره و کود زیستی نیتروکسین بر پراکسیداسیون لیپیدی غشاء و برخی خصوصیات رویشی توت فرنگی رقم سلوا هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
44
مهتاب ذالنوری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392) بررسی اثر تنش خشکی بر تغییرات دما، رطوبت تاج، هدایت روزنه و محتوای نسبی آب برگ در انگور هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
45
الناز زارعی، تیمور جوادی، ناصر قادری، مسعود داوری (1392) اثر محلولپاشی برگی سولفات پتاسیم بر وزن حبه، وزن خوشه، pH، فنل کل و ویتامین ث انگور رقم رشه (Vitis vinifera cv. rashe) هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
46
لیلی محمدی، تیمور جوادی، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، یونس رضایی دانش (1392) تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر تحمل خشکی در توت فرنگی رقم کویین الیزا (Fragaria x ananassa cv. Queen Eliza) هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، همدان
47
الناز زارعی، تیمور جوادی، ناصر قادری، مسعود داوری (1392) اثرمحلول پاشی برگی سولفات پتاسیم برروی اسیدیته کل، موادجامد محلول کل، کربوهیدرات و فعالیت ضداکسایشی کل انگور رقم رشه (Vitis vinifera cv. rashe) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
48
بختیار شکری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392) بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی دو رقم توت فرنگی پاروس و کوئین الیزا تحت تنش خشکی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
49
بختیار شکری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392) کاربرد مالچ پلاستیکی بر روی رشد و نمو توت فرنگی رقم کوئین الیزا و پاروس تحت شرایط کم آبی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
50
سالار دارابی، ناصر قادری، آریو امامی فر، عمر قریشی (1392) اندازه گیری برخی ترکیبات میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاعهای مختلف ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
51
عمر قریشی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392) بررسی اثر واکشتهای متوالی بر باززایی و پرآوری سه رقم انگور ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
52
علی گوران، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1392) بررسی اثر ترکیبات مختلف ضدمیکروبی روی ضدعفونی سطحی ریزنمونه انگور Vitis vinifera L. در شرایط درون شیشه ای ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
53
زهرا نورایی، ناصر قادری (1392) اثر متقابل کود دامی و نیتروکسین بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت شرایط کم آبی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
54
بختیار شکری، ناصر قادری (1391) اثرات کربوکسی متیل سلولز و اسانس بنه بر برخی ویژگی های کیفی انگور رقم رشه در طی انبارداری نخستین همایش علمی-تخصصی روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، ایران، پیرانشهر
55
بختیار شکری، ناصر قادری (1391) بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی به کاربرد مالچ پلاستیکی نخستین همایش علمی-تخصصی روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، ایران، پیرانشهر
56
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391) بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم توت فرنگی اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)، ایران، اصفهان
57
فردین نصری، ناصر قادری (1391) اثر اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد چمن فستوکا(Festuca rubra) و لولیوم(Lolium perenne) تحت شرایط تنش شوری اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)، ایران، اصفهان
58
سعیده نورمحمدی، ناصر قادری، تیمور جوادی (1391) برخی پاسخهای توت فرنگی به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت تنش کم آبی اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
59
فریناز رحمتی، تیمور جوادی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری (1391) بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه دو رقم توت فرنگی در مراحل مختلف رشد میوه اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
60
فرهاد فعله گری، بختیار شکری، حامد قادرزاده، ناصر قادری (1391) بررسی ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصول توت فرنگی در استان کردستان اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
61
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391) بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
62
63
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، رحیم نیکخواه (1390) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توتفرنگی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، اصفهان
64
Naser Ghaderi, Jose Miguel Martinez Zapater, Ali Ebadi, Alireza Talai, Rahim nikkhah, Gema Bravo (2011) Assessment of genetic diversity of accessions of the grapevine (vitis vinifera) cultivars Bidane sefid and Farkhi from Kurdistan province (west of Iran) International symposium on underutilized plant species
65
Rahim nikkhah, Naser Ghaderi (2011) Identification of grapevine clone genotypes by microsatellite markers International symposium on underutilized plant species
66
Naser Ghaderi, Adel Siosemardeh, Saber Shahoi (2005) The effect of water stress on some physiological characteristic in Rasheh and Khoshnave grape cultivars. International workshop on advances in grapevine and wine research
67
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمود کوشش صبا، ناصر قادری (1394) بررسی زمان انبار مانی برخی ارقام توت فرنگی استان کردستان دانشگاه کردستان
2
ناصر قادری، محمود کوشش صبا (1391) اثر متقابل روز کوتاه، زمان کاربرد نیتروژن و مالچ بر گلدهی توت فرنگی دانشگاه کردستان
3
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1387) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی معاونت مدیریت و برنامه ریزی استانداری کردستان
4
5
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393) بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت‏فرنگی تحت کاربرد مالچ
16
17
سمیه نوری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1393) بررسی اثر آبسزیک اسید بر روی هلوی رقم آلبرتا تحت تنش خشکی
18
19
20
21
سالار دارابی، ناصر قادری، آریو امامی فر (1392) تعیین برخی ترکیبات میوه انگور رقم رشه
22
23
لیلی محمدی، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی، ناصر قادری (1392) تاثیر قارچ مایکوریزا بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات مرتبط با تحمل خشکی در دو رقم توت فرنگی
24
25
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، عادل سی و سه مرده (1392) ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی به تنش شوری
26
27
28
29
عمر قریشی، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1391) بررسی باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های سه رقم انگور
30
31
کتاب
1
بهروز حریقی، ناصر قادری (1384) بیماریهای توت فرنگی شابک:964-96619-4-8
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • سهراب نيا جمال
  نام و نام خانوادگی: سهراب نیا جمال
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
  پایان نامه:
 • آزيتا شريفي
  نام و نام خانوادگی: آزیتا شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • اختر يوسفي
  نام و نام خانوادگی: اختر یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • امين علي كريمي
  نام و نام خانوادگی: امین علی کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • آزاد شافعي
  نام و نام خانوادگی: آزاد شافعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • مهدي ناصري
  نام و نام خانوادگی: مهدی ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • هيوا نديمي
  نام و نام خانوادگی: هیوا ندیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
 • نساء كريمي
  نام و نام خانوادگی: نساء کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشکده به زراعی و به نژادی توت فرنگی (1395 - ادامه دارد)
 • رئیس پژوهشکده اصلاح و توسعه گیاهان دارویی (1395 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم باغبانی (1390 - 1394)
 • مدیر گروه علوم باغبانی (1382 - 1384)
بیشتر