28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش انجمن‏ های علمی دانشجویی در ایجاد رفتار علمی به عنوان بخشی از برنامه درسی پنهان: مطالعه موردی دانشگاه کردستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انجمن علمی دانشجویی، برنامه درسی پنهان، رفتار علمی، فرهنگ دانشگاهی، جامعه پذیری فرهنگ
پژوهشگران سید مهدی حسینی ، مصطفی قادری ، مصطفی اسفندیاری

چکیده

زمینه: هدف جامعه دانشگاهی، فرهنگ پذیر نمودن رفتار علمی ‏دانشجویان است. فرهنگ دانشگاهی متفاوت از فرهنگ عمومی ‏جامعه است و دارای ویژگی‏ ها و معیارهای خاص خود است. اگر فارغ التحصیلان فرهنگ دانشگاهی را بپذیرند و طبق آن رفتار نمایند، می‏ توان امیدوار بود که عملکردهایی متناسب در زمینه به کارگیری آموخته‏ ها و رعایت استانداردهای حرفه‏ ای از خود به نمایش بگذارند. اما فرایند فرهنگ‏ پذیر نمودن رفتارهای علمی ‏و چگونگی آن تاکنون به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است. از سوی دیگر، در هیچ کلاس یا واحد درسی به صورت رسمی‏ آموزش رفتار علمی ‏پیش بینی نشده است. هدف: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نقش انجمن ‏های علمی‏ در ایجاد رفتار علمی ‏به عنوان بخشی از برنامه درسی پنهان در فرهنگ دانشگاهی است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی ‏و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، براساس نمونه‏ گیری هدفمند اجرا شد. شرکت کنندگان اساتید دانشگاه کردستان بودند که در هدایت انجمن علمی دانشجویی دارای تجربه بودند. محور مصاحبه‏ ها براساس ابعاد رفتار علمی تدوین و اجرا شد و متن مصاحبه ضبط و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‏ ها: یافته ‏ها نشان داد که جامعه آزمودنی بر این باورند که عضویت و فعالیت در انجمن‏های علمی دانشجویی در انتقال یا ایجاد و توسعه یا نهادینه نمودن مصداق‏ های چهار بعد از پنج بعد رفتار علمی (شامل شخصیتی، نگرشی، فعالیت/فرایند، و هنجاری) نقش مثبت دارند. یافته ‏های این پژوهش همراستا با مبانی نظری حوزه جامعه شناسی علمی و نیز پژوهش ‏هایی است که در زمینه کارکرد انجمن ‏های علمی دانشجویی و عوامل مؤثر بر برنامه درسی پنهان و نیز نقش خود برنامه درسی پنهان پیشتر انجام شده است. کاربردهای احتمالی: یافته ‏های این پژوهش می‏ تواند سازو کارهای فرهنگ پذیر نمودن رفتار علمی ‏در اعضای انجمن‏ های علمی‏ را در اختیار جامعه دانشگاهی و پژوهشگران قرار دهد. یافته‏ ها و پیشنهادات این پژوهش هم برای مدیران دانشگاه‏ ها و هم پژوهشگران جامعه شناسی علم کاربرد دارد. اصالت/ ارزش: تاکنون نقش انجمن علمی ‏در حوزۀ برنامه درسی پنهان برای نهادینه نمودن رفتار علمی ‏در دانشگاه مورد بحث قرار نگرفته است.